Förordning (1927:485) om nedsättning av pengar hos myndighet

SFS nr
1927:485
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1927-12-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:367

1 § Nedsättning av pengar enligt lagen (1927:56) om
nedsättning av pengar hos myndighet får ske hos
länsstyrelserna i Stockholms, Östergötlands, Skåne, Västra
Götalands, Dalarnas, Västernorrlands eller Norrbottens län.
Förordning (2012:367).

2 § Över ärenden som avses i lagen (1927:56) om nedsättning av
pengar hos myndighet skall vederbörande länsstyrelse föra
särskild dagbok.

I dagboken skall antecknas tiden då ett ärende har
anhängiggjorts eller en skrivelse i ärendet har kommit in.
Dagboken skall även innehålla en kortfattad redogörelse för
vilka åtgärder som har vidtagits i ärendet och när de har
vidtagits. Ärendena skall tas upp i fortlöpande nummerföljd för
varje år. Ett ärende skall ända tills det avförs ha det nummer
under vilket det först har tagits upp.

Till dagboken skall i varje ärende såsom bilagor fogas de
handlingar som hör till ärendet samt, i fall då nedsatta medel
har placerats på ett räntebärande konto, bevis över
insättningen. Förordning (2012:367).

3 § Belopp som har nedsatts hos länsstyrelse enligt lagen
(1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet skall bokföras
under ett särskilt konto i de till Ekonomistyrningsverket
ingående räkenskaperna.

Under året upplupen ränta skall tas upp i räkenskaperna så
snart som möjligt under påföljande år. Förordning (2012:367).

4 § Har upphävts genom förordning (1994:943).

5 § Bestämmelser om hur nedsatta medel ska placeras finns i
3 kap. 4 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).
Förordning (2011:233).

6 § Har upphävts genom förordning (1989:931).