Kungörelse (1927:73) angående skyldighet för förvaltande myndighet att i vissa fall underrätta om meddelat beslut;

SFS nr
1927:73
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1927-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att, där annat icke följer av i
lag eller författning givna särskilda föreskrifter, förvaltande
myndighet skall, då beslut meddelas i mål eller ärende, som rör kronan,
genom översändande av avskrift av beslutet eller eljest på lämpligt sätt
därom underrätta den myndighet, som i sådant mål eller ärende har att
bevaka kronans rätt.