Kungörelse (1928:113) med vissa bestämmelser angående ryska handelsdelegationens i Stockholm skattskyldighet m.m.

SFS nr
1928:113
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1928-05-04

Kungl. Maj:t har, sedan riksdagen godkänt ett mellan Sverige och de
Socialistiska Rådsrepublikernas Union avslutat avtal, med tillhörande
slutprotokoll, angående ryska handelsdelegationens i Stockholm
rättigheter och skyldigheter, funnit gott förordna som följer:

1. Beträffande den handelsdelegationen åvilande skyldigheten att i
egenskap av organ, som idkar handelsrörelse, för sin inkomst erlägga
skatt till stat och kommun skall gälla, att såsom beskattningsbar
inkomst skall anses ett beräknat belopp av fyra tiondels procent av
totalvärdet av handelsdelegationens handelsomsättning.

Det skall åligga handelsdelegationen att avgiva deklaration angående
sin inkomst, varemot delegationen icke skall vara skyldig att lämna
vederbörande myndigheter andra upplysningar än dem, som äro nödvändiga
för fastställandet av ovannämnda beräknade belopp.

2. Medlem av handelsdelegationen, som skall vara medborgare i de
Socialistiska Rådsrepublikernas Union, är befriad från skyldighet att
i Sverige erlägga skatt för inkomst av sin verksamhet i
unionsregeringens tjänst.