Skrivelse (1928:24) till domänstyrelsen angående fastställande av gränserna för nationalparken å kronoparken Norra Kvill i Kalmar län

SFS nr
1928:24
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1928-01-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I skrivelse nr 163 den 6 maj 1927 har riksdagen anmält, att riksdagen
bifallit en av Kungl. Maj:t till riksdagen den 22 februari 1927
avlåten proposition, nr 159, däri Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen
medgiva, att såsom nationalpark finge avsättas ett i
statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för sistnämnda dag
omförmält, å kronoparken Norra Kvill i Rumskulla socken av Kalmar
län beläget område med en areal av omkring 26,5 hektar.

Sedan utlåtanden i ämnet avgivits den 12 oktober 1927 av
vetenskapsakademien och den 11 januari 1928 av domänstyrelsen,
fastställer Kungl. Maj:t för ifrågavarande nationalpark med ett
område av 26,98 hektar de gränser, som finnas med röd färg angivna
å härvid fogade, av jägmästaren G. Lyman år 1927 upprättade
kartskiss.