Kungl. Maj:ts Kungörelse (1928:328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder;

SFS nr
1928:328
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1928-08-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

1 § har upphävts genom kungörelse (1948:525).

2 § har upphävts genom kungörelse (1948:525).

3 § Handelshamnar och farleder kunna av Kungl. Maj:t tilldelas
statsbidrag, handelshamnar med högst två tredjedelar och farleder med
högst nio tiondelar av den beräknade byggnadskostnaden enligt av
Kungl. Maj:t fastställd arbetsplan. Vid bestämmande av statsbidragets
storlek bör i fråga om farled beaktas i vad mån denna tillgodoser
handelsändamål och fiskets intressen.

Arbetet skall utföras av ägaren, vilken även skall tillskjuta vad som
utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för arbetets utförande
enligt fastställd plan.

Handelshamns eller farleds underhåll och drift skola ombesörjas av
ägaren under sjöfartsstyrelsens kontroll med anlitande av inflytande
inkomster och, i den mån de ej förslå, på egen bekostnad. Kungörelse
(1963:156).

4 § Mom. 1. Statsbidrag utgår endast till arbete, för vilket
undersökning och arbetsplan utförts av förrättningsman, som av
sjöfartsstyrelsen förklarats därtill behörig. Kostnad för sådan
undersökning och arbetsplan med tillhörande handlingar må, därest
statsbidrag till arbetet beviljas, inräknas i den kostnad, varå
statsbidraget beräknas, dock ej till högre belopp än som
sjöfartsstyrelsen för varje särskilt fall medgiver.

Bidrag må, där ej annat föranledes av stadgandet i tredje stycket, ej
utgå till arbete, som påbörjats innan statsbidrag därtill beviljats.

Därest Kungl. Maj:t prövar särskilda omständigheter därtill föranleda,
må bidrag utgå jämväl till sådant arbete, dock endast såframt arbetet
dels utförts i enlighet med av sjöfartsstyrelsen granskad och godkänd
plan ävensom under den ledning och kontroll samt under iakttagande av
de villkor i övrigt, som sjöfartsstyrelsen må hava föreskrivit, dels
ock befinnes hava ett mot byggnadskostnaderna rimligen svarande
praktiskt och ekonomiskt berättigande. Kungörelse (1963:156).

Mom. 2. Innan utförande av handelshamn med statsbidrag påbörjas, skola
såväl själva området för hamnen som ock ett för den rörelse, som skall
bedrivas i hamnen, tillräckligt område i land vara för det gemensamma
behovet till hamnområde avstyckade och lagfart därå vara för
vederbörande beviljad; ägande dock sjöfartsstyrelsen för särskilt fall
och på de villkor, styrelsen kan finna skäligt bestämma, medgiva
befrielse tillsvidare från skyldigheten för vederbörande att hava
erhållit lagfart å området. Sjöfartsstyrelsen må även, där särskilda
skäl därtill förefinnas, börja arbete eller medgiva tillstånd till
arbetes påbörjande mot förbindelse om uppfyllande av gällande
författningsenliga föreskrifter. Vad nu är sagt skall i tillämpliga
delar även gälla farled. Kungörelse (1963:156).

Mom. 3. Då bolag, ekonomisk förening eller enskild person erhåller
statsbidrag till hamn- eller farledsbyggnad, skall sjöfartsstyrelsen
vidtaga erforderlig åtgärd till tryggande av att byggnaden kommer till
användning och underhålles på sätt vid statsbidragets beviljande
förutsatts.

Där stadsplan finnes, bör hamnens eller farledens område däri införas
och fastställas.

Hamn eller farled med tillhörande område eller del därav må ej, vid
äventyr, att erhållet statsbidrag genast är till återbetalning
förfallet, utan sjöfartsstyrelsens medgivande försäljas, intecknas
eller uthyras på längre tid än tio år. Kungörelse (1963:156).

Mom. 4. Kostnaden för erforderlig lösen av mark skall gäldas av
vederbörande intressenter och må således ej ingå i statens kostnader
eller inräknas i det belopp, varå statsbidrag beräknas.

Mom. 5. Statsbidrag utbetalas i förskott i mån av arbetets fortgång,
dock att någon del av statsbidraget bör innehållas, till dess att
arbetet blivit av sjöfartsstyrelsen godkänt. Om verkliga kostnaden för
ett arbetes utförande befinnes lägre än den beräknade, skall
statsbidrag utgå allenast med så stor del av verkliga kostnaden som
det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnaden.

Om arbete ej blivit börjat eller enligt fastställd plan slutfört inom
därför bestämd tid, skall, i den mån sjöfartsstyrelsen icke medgivit
anstånd med arbetets utförande, utbetald del av statsbidrag jämte fem
procent årlig ränta återbetalas till styrelsen.

Besparingar skola återgå till vederbörande anslag. Kungörelse
(1963:156).

Mom. 6. Taxa å hamnavgifter att upptagas av hamnens trafikanter skall
vara vederbörligen fastställd. Dessa hamnavgifter skola tillföras
hamnkassan, vilken uteslutande skall användas för hamnens ändamål, i
första hand till underhåll och drift samt till av sjöfartsstyrelsen
särskilt medgivna smärre förbättrings- och utvidgningsarbeten.
Kungörelse (1963:156).

Mom. 7. Arbete, för vars utförande erfordras tillstånd av
vattendomstol, må ej igångsättas, förrän sådant tillstånd erhållits.

5 § Ansökning om statsbidrag till hamn- eller farledsarbete, som avses
i § 3, göres av vederbörande intressenter.

Vid sådan ansökning skola fogas, dels arbetsplan med tillhörande
betänkande, ritningar och kostnadsberäkning, utarbetad i
överensstämmelse med sjöfartsstyrelsens anvisningar, dels uppgift om
äganderätten till hamnområde, dels vederbörande kommuns yttrande om
företagets nytta för allmän samfärdsel.

Ansökningen ställes till Konungen samt insändes till vederbörande
länsstyrelse.

Länsstyrelsen har att till sjöfartsstyrelsen överlämna inkomna
ansökningar jämte eget yttrande.

Sjöfartsstyrelsen skall efter granskning av inkomna
ansökningshandlingar från sökanden inhämta förbindelse om uppfyllande
av de för statsbidrags åtnjutande stadgade villkor angående
kostnadsfri mark samt arbetets utförande och framtida underhåll,
varefter sjöfartsstyrelsen har att med eget yttrande, däri skola
angivas vidtagna åtgärder till tryggande av företagets underhåll och
användning för avsett ändamål, underställa ärendet Kungl. Maj:ts
prövning.

Sedan Kungl. Maj:t beviljat bidrag åt företag, skall sjöfartsstyrelsen
lämna länsstyrelsen och intressenterna underrättelse därom.
Sjöfartsstyrelsen skall vidare förse arbetsplanen med anteckning om
fastställelsen, upprätta kontrakt med intressenterna om villkoren för
statsbidragets åtnjutande, utbetala medlen samt kontrollera och
godkänna arbetet, allt enligt gällande instruktion och föreskrifter.
Kungörelse (1963:156).

6 § Med statsbidrag utfört arbete skall underhållas av den, som sådant
bidrag bekommit, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda
annan i laga ordning ålagd, eller vederbörande från
underhållsskyldigheten befriats.

Övergångsbestämmelser

1948:525

Denna kungörelse länder till efterrättelse från och med den 1 juli
1948. Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 10 augusti 1928
(nr 328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll
av allmänna hamnar och farleder, såvitt angår fiskehamnar.