Lag (1928:376) om skatt på lotterivinster

SFS nr
1928:376
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1928-12-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1482
Upphävd
1992-01-01

1 § Skatt betalas enligt denna lag till staten för vinst i svenskt
lotteri.

Skatten utgör trettio procent av vinstens värde. För andra vinster än
vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank eller sparkassa
skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att av vinsten
återstår etthundra kronor.

Skatt skall inte betalas för

1. vinst vid vadhållning genom totalisator vid hästtävlingar eller vinst
vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationer,

2. vinst i lotteri, när vinsten inte utgörs av pengar,

3. vinst i sådant spel som avses i lagen (1972:820) om skatt på spel,

4. vinst i pengar som utfallit på lott i lotteri som har anordnats av
sådan sammanslutning som avses i 11 § lotterilagen (1982:1011),

5. annan vinst i pengar som uppgår till högst etthundra kronor och som
inte utgör vinst vid vinstdragning i vinstsparande anordnat av bank
eller sparkassa.

Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde inräknas den
skatt som belöper på vinsten.

Skatt skall inte betalas för vinster som utfallit på lotter som inte
sålts, eller för vinster som inte tagits ut av vinnaren. Lag (1991:321).

2 § Skattskyldig är den som anordnar lotteriet.

Skattskyldigheten inträder vid vinstdragningen eller, om denna har ägt
rum före lottförsäljningens början, vid utgången av den tid som har
bestämts för lottförsäljningen.

Med vinstdragning avses i fråga om vadhållning det förfarande, varigenom
vinsterna bestäms. Lag (1986:126).

3 § Om den skattskyldige visar att en vinnare inte har tagit ut sin
vinst inom föreskriven tid eller att vinst har utfallit på en osåld
lott, är den skattskyldige berättigad att få tillbaka den skatt som
erlagts för vinsten. Beskattningsmyndigheten beslutar om återbetalning
efter ansökan av den skattskyldige. Ränta utgår inte på återbetalat
belopp. Lag (1986:126).

3 a § har upphävts genom lag (1984:152).

4 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:152).

5 § har upphävts genom lag (1984:152).

Övergångsbestämmelser

1982:1014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier, som med stöd
av lotteriförordningen (1939:207) kunnat påbörjas före den 1 januari
1983.

1984:152

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med
stöd av lotterilagen (1982:1011) kunnat påbörjas före den 1 juli 1984.

1985:964

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om lotterier som med
stöd av lotterilagen (1982:1011) kunnat påbörjas före den 1 januari
1986.

1986:126

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.

2. De äldre bestämmelserna gäller i fråga om obligationer som har getts
ut före ikraftträdandet.