Kungörlese (1928:404) angående utbetalande av staten påförda utskylder m.m.

SFS nr
1928:404
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1928-09-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:632
Upphävd
1997-08-01

1 §. Utskylder, som skola erläggas av staten eller av fond, som av
statsmyndighet förvaltas, skola av för ändamålet anvisade medel
utbetalas till den det vederbör av den, som enligt 1 § kungörelsen den
28 september 1928 (nr 382) med vissa föreskrifter rörande
taxeringsförfarandet har att fullgöra deklarationsskyldighet beträffande
den fastighet, den inkomst eller det virke, utskylderna avse.

2 §. Det åligger den myndighet, som enligt 1 § nyssnämnda kungörelse har
eller enligt äldre författningar haft att fullgöra staten eller fond,
som av statsmyndighet förvaltas, åliggande deklarations- eller
uppgiftsskyldighet till ledning för taxering, att tillse, att det
allmännas rätt vid debiteringen av utskylder på grund av berörda
taxering varder iakttagen.

Härigenom sker ej inskränkning i den rätt och skyldighet att i
förevarande avseende bevaka det allmännas intresse, som enligt eljest
gällande föreskrifter kan tillkomma annan myndighet än ovan angivits.