Lag (1928:409) angående vad med uppskattning till allmän bevillning av fast egendom i vissa fall skall förstås;

SFS nr
1928:409
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1928-09-28
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Vad i lag eller författning sägs om uppskattning till allmän
bevillning av fast egendom eller om värde, som därvid åsatts sådan
egendom, skall, såvitt fråga är om tid efter det kommunalskattelagen
trätt i kraft, förstås om taxering av fastighet enligt nämnda lag
eller därvid åsatt värde.