Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser

SFS nr
1929:116
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1929-05-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:1220
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:6

Inledande bestämmelser

1 § Har någon anslagit egendom att såsom självständig förmögenhet
fortvarande tjäna ett bestämt ändamål, skall den sålunda grundade
stiftelsen anmälas hos Konungens befallningshavande i det län, där
stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas. Beträffande
pensionsstiftelse och personalstiftelse skall dock anmälan ske hos
Konungens befallningshavande i det län, där arbetsgivaren har sitt
hemvist. Lag (1967:536).

2 § Anmälningsplikt föreligger ej beträffande:

1) stiftelse, vars styrelse utgöres av statsmyndighet eller vars
räkenskaper äro föremål för granskning i riksrevisionsverket;

2) stiftelse, som förvaltas av riddarhusdirektionen eller av akademi
eller annan inrättning, för vilken Konungen fastställt stadgar;

3) stiftelse, som har av Konungen fastställda stadgar och enligt dem
står under särskilt anordnad tillsyn;

4) stiftelse, anförtrodd åt ideell förening eller annat samfund;

5) stipendiestiftelse vid enskild undervisningsanstalt;

6) stiftelse till förmån för medlemmar av viss släkt eller vissa
släkter;

7) stiftelse, vars förmögenhet ej överstiger tjugotusen kronor; samt

8) stiftelse, som genom Konungens förordnande eller stiftarens
föreskrift är undantagen från tillsyn enligt denna lag.

Anmälningsplikt föreligger dock städse beträffande pensionsstiftelse och
personalstiftelse. Lag (1971:935).

3 § Anmälningsplikt skall av stiftelsens styrelse fullgöras inom sex
månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag eller, där uppdraget
mottagits under stiftarens livstid, inom sex månader efter hans död.
Pensionsstiftelse och personalstiftelse skola av styrelsen alltid
anmälas inom sex månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne förordnat om stiftelse, skall den,
som omhänderhar dödsboet, om förordnandet utan dröjsmål underrätta den
av stiftaren utsedda styrelsen eller den, som erhållit stiftarens
uppdrag att utse styrelse. Har stiftaren ej förordnat om styrelse eller
varder därutinnan lämnat uppdrag ej mottaget, skall anmälan göras till
Konungens befallningshavande, som tillser att stiftelsen förses med
styrelse.

Har vid utgången av ett kalenderår förmögenheten för stiftelse, som
avses i 2 § under 7) och ej redan står under tillsyn enligt denna lag,
ökats så, att den överstiger tjugotusen kronor, åligger det styrelsen,
där icke på grund av första stycket anmälan om stiftelsen må ske vid en
senare tidpunkt, att göra sådan anmälan inom sex månader efter årets
utgång. Lag (1971:935).

4 § Vid anmälan om stiftelse skola, i den mån så kan ske, fogas dels i
bestyrkt avskrift stiftarens förordnande angående stiftelsen samt
stadgar och övriga handlingar, som innefatta föreskrifter för denna,
dels ock uppgift om storleken och beskaffenheten av stiftelsens
förmögenhet.

Finnes för stiftelsen särskilt inrättad styrelse, skola tillika uppgivas
fullständiga namn, nationalitet och hemvist för varje styrelseledamot,
vilkens uppdrag ej är fästat vid viss befattning.

5 § Äskas Konungens befallningshavandes fastställelse å stadgar för
stiftelse, har Konungens befallningshavande att meddela sådan
fastställelse, så framt stiftelsen finnes främja ett allmännyttigt
ändamål.

Stadgar skola angiva:

1) stiftelsens benämning, så avfattad, att stiftelsen därigenom tydligt
skiljer sig från andra kända stiftelser;

2) stiftelsens ändamål samt, därest understöd eller förmån skall utgå
från stiftelsen, de villkor, som härför skola gälla;

3) den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

4) huru stiftelsens angelägenheter skola handhavas;

5) huru revision skall ske; samt, då för stiftelsen finnes särskilt
inrättad styrelse;

6) huru styrelsen skall vara sammansatt och ledamot av styrelsen utses,
i fall ej ledamotskapet är fästat vid viss befattning.

6 § Styrelseledamöter, som genom att överträda denna lag eller de för
stiftelsen gällande föreskrifter eller eljest uppsåtligen eller av
vårdslöshet tillskynda stiftelsen skada, svare för skadan, en för alla
och alla för en.

7 § Gör styrelse eller ledamot av styrelse sig skyldig till missvård av
stiftelsens angelägenheter, äger domstol, med iakttagande, där så ske
kan, av de föreskrifter stiftaren må hava meddelat angående utseende av
styrelse, att för den tid och i den omfattning, omständigheterna
påkalla, förordna om annan förvaltning av stiftelsen.

Om tillsyn

8 § Anmäld stiftelse skall stå under Konungens befallningshavandes
tillsyn, där Konungens befallningshavande finner stiftelsen främja ett
allmännyttigt ändamål. Konungens befallningshavande äge dock från
tillsyn undantaga stiftelse, som redan är underkastad nöjaktig tillsyn
eller för vilken tillsyn enligt denna lag eljest på grund av särskilda
omständigheter finnes icke vara behövlig. Har stiftelses förmögenhet
nedgått under tjugotusen kronor, må Konungens befallningshavande jämväl
undantaga stiftelsen från tillsyn, där ej fråga är om pensionsstiftelse
eller personalstiftelse.

För stiftelse, som står under tillsyn enligt denna lag, gälle vad här
nedan i 9-18 §§ stadgas. I fråga om pensionsstiftelse och
personalstiftelse gäller dock vad i 10 och 14 §§ stadgas med de
ändringar och tillägg som följa av 16 och 17 §§ lagen den 9 juni 1967
(nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Lag (1971:935).

9 § Det tillkommer Konungens befallningshavande att övervaka, att
stiftelses förvaltning handhaves i överensstämmelse med denna lag och de
för stiftelsen gällande föreskrifter; och har Konungens
befallningshavande jämväl att tillhandagå stiftelsen med erforderliga
råd och upplysningar.

10 § Konungens befallningshavande åligger tillse, att för stiftelse
finnes styrelse; och äger Konungens befallningshavande, där ledighet
uppkommer i styrelse och omständigheterna det påkalla, uppdraga åt
lämplig person att tjänstgöra såsom styrelseledamot, intill dess sådan
varder i behörig ordning utsedd.

11 § Förvaltas stiftelse av särskilt inrättad styrelse och blir
ledamotsplats, som ej är fästad vid viss befattning, ledig eller besatt
med ny ledamot, skall styrelsen ofördröjligen göra skriftlig anmälan
därom hos Konungens befallningshavande.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne ensam var styrelse för stiftelse,
och är uppdraget ej fästat vid viss befattning, åligger den, som har
dödsboet om händer, att om förhållandet ofördröjligen göra skriftlig
anmälan hos Konungens befallningshavande.

12 § Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla
stiftelsen rörande gåvobrev, testamenten och andra urkunder ävensom
eljest beträffande förvaltningen meddelade föreskrifter. Till denna
samling skall föras ett efter tidsföljd ordnat register.

13 § Stiftelses penningar och värdepapper må ej sammanblandas med annan
tillhörig penningar eller värdepapper; dock må, där två eller flera
stiftelser hava samma styrelse eller såsom styrelser hava olika
myndigheter, vilka förvalta samma kommunala samfällighets medel,
gemensam placering av stiftelsernas medel äga rum, i den mån hinder
därför icke möter i de för stiftelserna gällande föreskrifter.

14 § Styrelsen åligger att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar
och skulder samt inkomster och utgifter, årligen avsluta räkenskaperna
samt inom tre månader efter räkenskapsårets slut till Konungens
befallningshavande insända dels berättelse, huru stiftelsens ändamål
blivit under året främjat, dels ock sammandrag av räkenskaperna enligt
formulär, som Konungen fastställt.

15 § Konungens befallningshavande har att med ledning av de jämlikt 14 §
insända handlingarna granska stiftelsens förvaltning. Vid granskningen
bör huvudsakligen tillses, att stiftelsens medel icke dragas från
ändamål, vartill de äro bestämda, och att förmögenheten är på nöjaktigt
sätt placerad.

Finner Konungens befallningshavande vid granskningen ytterligare
handlingar eller upplysningar rörande stiftelsens förvaltning
erforderliga, äge Konungens befallningshavande infordra sådana från
styrelsen.

Där omständigheterna sådant påkalla, äge Konungens befallningshavande
jämväl hos styrelsen förrätta granskning av stiftelsens förvaltning,
därvid stiftelsens räkenskaper, kassa, värdehandlingar,
säkerhetshandlingar och protokoll skola av styrelsen hållas
tillgängliga.

16 § Har styrelse fattat beslut, som står i strid med lag eller de för
stiftelsen gällande föreskrifter, äge Konungens befallningshavande
förbjuda verkställighet av beslutet eller, om sådan ägt rum, förelägga
styrelsen att vidtaga rättelse. Konungens befallningshavande må ock
eljest förelägga styrelsen att fullgöra vad den åligger.

17 § Konungens befallningshavande äge, där ej fråga är om föreskrift,
vars överträdande är belagt med straff, utsätta vite vid meddelande av
föreläggande eller förbud enligt denna lag samt fälla till sådant vite.

18 § Om utförande av talan, vartill enligt 6 eller 7 § fog må
förefinnas, äge Konungens befallningshavande förordna, ändå att anmälan
av sakägare icke gjorts.

Är talan av beskaffenhet, som i 7 § sägs, må Konungens
befallningshavande intill dess domstolen slutligen prövat saken eller
annorlunda bestämt, förordna om annan förvaltning av stiftelsen i den
omfattning, omständigheterna påkalla.

Särskilda bestämmelser

19 § Försummar styrelseledamot att fullgöra vad enligt 3 eller 11 §
åligger honom, döms till böter.

Förseelsen åtalas av allmän åklagare. Åtalet anhängiggöres vid allmän
underrätt i den ort, där styrelsen har sitt säte, eller, om bestämmelse
härutinnan icke är meddelad, där stiftelsens förvaltning huvudsakligen
skall utövas. Lag (1991:246).

20 § Beslut av Konungens befallningshavande enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förbud enligt 16 § och förordnande enligt 18 § andra stycket skall
gälla även om beslutet överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (1995:6).

21 § Över stiftelser, som anmälts enligt denna lag, skall hos Konungens
befallningshavande föras förteckning.

22 § De i kungl. cirkulären den 24 april 1788, den 10 oktober 1806 och
den 13 juli 1809 meddelade bestämmelser skola icke äga tillämpning å
stiftelse, som står under tillsyn enligt denna lag.

23 § De närmare föreskrifter, som må erfordras för tillämpningen av
denna lag, meddelas av Konungen.

Övergångsbestämmelser

1929:116

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1930. Den äger tillämpning
jämväl å då bestående stiftelser; dock att, om stiftaren därförut
avlidit, stiftelsen skall, vid ansvar som i 19 § sägs, anmälas före den
1 januari 1932.

1961:585

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den äger
tillämpning jämväl på då bestående stiftelser. Har styrelse för
pensionsstiftelse mottagit sitt uppdrag före lagens ikraffträdande och
blivit pliktig att anmäla stiftelsen på grund av denna lag, skall
anmälan, vid ansvar som sägs i 19 §, fullgöras inom sex månader från
ikraftträdandet.

1971:579

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som
meddelats före den 1 januari 1972.

1995:6

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.