Kungörelse (1929:189) angående dispotitionen av anslag till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder

SFS nr
1929:189
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1929-06-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

Kungl. Maj:t har funnit gott att beträffande dispositionen av anslag
till bestridande av staten åliggande kommunala och andra utskylder
förordna som följer:

1:o) Därest staten påförd allmän kommunalskatt eller övriga på grundval
av taxeringen till sådan skatt utgående utskylder icke kunna bestridas
av inkomsterna från den fasta egendom eller rörelse, utskylderna avse,
eller av medel, som eljest stå till vederbörande myndighets förfogande
och må för dylikt ändamål användas, eller om i varje fall nu nämnda
medel icke förslå till sagda utskylders bestridande utan åsidosättande
av andra ändamål för vilka samma medel äro beräknade, har myndigheten
att, med företeende av erforderlig utredning, göra anmälan i ärendet hos
statskontoret.

2:o) Har sådan anmälan blivit gjord skall statskontoret, om det finner
de i punkt 1:o) angivna förutsättningar vara för handen av ovannämnda
anslag till vederbörande myndighet utanordna erforderligt belopp.

3:o) Det åligger den myndighet, som skall utbetala utskylderna, att
tillvarataga statens rätt i anledning därav, att kommun kommit i
åtnjutande av understöd av skatteutjämningsmedel.

4:o) Restituerade belopp skola uppdelas å de anslag eller tillgodoföras
de medel, av vilka utskylderna bestritts.