Brev (1929:29) till generalpostyrelsen angående visst undantag från § 1 förordningen den 9 november 1877 angående förbud mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen

SFS nr
1929:29
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1929-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1711
Upphävd
1994-03-01

På därom av generalpoststyrelsen i skrivelse den 18 december 1928
gjord framställning, varöver kommerskollegium avgivit utlåtande den 20
februari 1929, förordnar Kungl. Maj:t, att tändstickor, som endast
tända mot fosforplån (säkerhetständstickor), må, utan hinder av
stadgandet i § 1 c) förordningen den 9 november 1877 angående förbud
mot postbefordran av eldfarliga eller explosiva eller frätande ämnen
(senaste lydelse se 1917:858), med posten försändas under villkor, som
generalpoststyrelsen äger bestämma.