Kungörelse (1929:296) angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa fall

SFS nr
1929:296
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
1929-09-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:883
Upphävd
2000-01-01

Kungl. Maj:t har i anledning av framställning av allmänna
kyrkomötet
funnit gott att, med upphävande av kungörelsen den 11 mars 1904
angående rätt för administrerande präst till självkommunion i vissa
fall, förordna som följer:

Administrerande präst äger, då ingen annan tjänstgörande präst är
tillstädes, rätt till självkommunion; dock må han endast tillika
med församlingen åtnjuta sakramentet på ifrågavarande sätt.