Lag (1929:405) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929

SFS nr
1929:405
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1929-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:612

Företag, varom ansökan göres här i riket

1 § Ansökan i mål eller ärende, som jämlikt konventionen
anhängiggöres vid mark- och miljödomstol eller länsstyrelse,
skall ingivas i ett exemplar utöver det antal, som för varje
särskilt fall eljest finnes föreskrivet.

Skall enligt art. 14 av konventionen ansökan vara åtföljd av
förklaring, som avses där, och är sådan förklaring ej bilagd
ansökningen, skall den avvisas. Vad som nu sagts skall dock
icke äga tillämpning i fråga om ansökan av norska staten.
Lag (2010:994).

2 § Vad i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet stadgas om ansökans innehåll
skall äga tillämpning jämväl i fråga om verksamhetens
verkningar i Norge; dock erfordras ej uppgift å där belägna
fastigheter, som beröras av verksamheten, eller å ägare eller
nyttjanderättshavare till sådan fastighet eller å de
ersättningsbelopp, som böra utgå till ägare eller annan för
skada å egendom i Norge.

I kungörelse, som utfärdas om ansökningen, skall i vad angår
verksamhetens verkningar i Norge allenast intagas uppgift å det
vattenområde, som där kan komma att röna inverkan av
verksamheten. Lag (1998:863).

3 § Mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen skall, så snart
kungörelse utfärdats om ansökningen, översända ett exemplar av
ansökningshandlingarna jämte kungörelsen till
Utrikesdepartementet för att tillställas vederbörande norska
myndighet. Sedan den förberedande skriftväxlingen avslutats,
får fortsatt behandling av målet eller ärendet icke äga rum,
innan det från Utrikesdepartementet kommit underrättelse som
avses i 4 eller 5 §.

Finner mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen med hänsyn
till omfattningen och beskaffenheten av den utredning, som
ytterligare behövs, att frågan bör behandlas av kommission, får
framställning om detta sändas till Utrikesdepartementet,
varefter regeringen meddelar beslut i anledning av
framställningen. Lag (2010:994).

4 § Har till Utrikesdepartementet inkommit meddelande, att
samtycke å norsk sida ej erfordras eller att samtycke givits
utan att därför uppställts villkor, skall underrättelse därom
meddelas mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Har samtycke vägrats, skall besked därom meddelas
mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen; och varde
ansökningen av mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen
avslagen. Lag (2010:994).

5 § Om det för samtycke, som givits på norsk sida, uppställts
särskilda villkor, ankommer det på regeringen att besluta
huruvida regeringen vill förbehålla sig prövningen av fråga,
som avses i andra punkten av art. 20 i konventionen. Sedan den
prövning som kan föranledas av detta ägt rum, skall
underrättelse om regeringens beslut samt de från norsk sida
meddelade villkoren tillställas mark- och miljödomstolen eller
länsstyrelsen för den vidare prövning, som med iakttagande av
nämnda beslut och villkor erfordras för målets eller ärendets
avgörande.

Får regeringen enligt första stycket förbehålla sig prövningen
av en viss fråga och är verksamheten av sådan beskaffenhet att
på grund av en bestämmelse i miljöbalken en fråga angående
verksamheten kunnat prövas av regeringen, skall den prövning,
som sålunda i särskilda hänseenden kan ankomma på regeringen,
företas i ett sammanhang. Lag (2010:994).

6 § Stadgandet i art. 7 av konventionen om meddelande av
tillstånd för bestämd tid skall icke äga tillämpning i vad
angår strömfall eller fast egendom eller intresse här i riket,
för vars räkning verksamheten skall verkställas.

Meddelas tillstånd för bestämd tid, skall i fråga om strömfall
eller fast egendom eller intresse, som berörs därav,
bestämmelserna i 24 kap. 5 § miljöbalken om omprövning icke
gälla. Tiden för tillståndet får icke sättas längre än till 60
år från det kalenderår, under vilket verksamheten enligt därom
meddelad bestämmelse skall ha fullbordats. Lag (1998:863).

7 § Om kungörelse eller annat meddelande, som enligt
miljöbalken skall införas i ortstidning, rör sakägare i Norge,
skall ett exemplar av kungörelsen eller meddelandet översändas
till Utrikesdepartementet för att jämlikt art. 15 i
konventionen tillställas vederbörande norska myndighet.

Bestämmelserna i miljöbalken och lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet om underrättelse samt om
delgivning av kungörelse eller annat meddelande skall gälla
även vad angår sakägare i Norge. Lag (1998:863).

Företag, varom ansökan göres i Norge

8 § Förklaring, som avses i art. 14 av konventionen, meddelas
av regeringen.

Den, som vill erhålla sådan förklaring, har att till
mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen ingiva ansökan
därom. I ansökningen skola så fullständigt som möjligt
uppgivas verksamhetens beskaffenhet, omfattning och verkningar
med angivande av det vattenområde, som av verksamheten kan komma
att beröras. Mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen
översänder med eget yttrande ansökningen till
Utrikesdepartementet. Lag (2010:994).

9 § Då ansökan angående en verksamhet, vilken ingivits till
myndighet i Norge, inkommit till Utrikesdepartementet, ska den
jämte tillhörande bilagor sändas till mark- och miljödomstolen
eller länsstyrelsen. Vad som nu sagts ska även gälla i fråga om
upplysningar som avses i tredje punkten av art. 15 i
konventionen.

Sedan de i första stycket avsedda handlingarna inkommit till
mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen ska denna genast
utfärda kungörelse om ansökan. Kungörelsen ska innehålla dels
uppgift om verksamhetens beskaffenhet och omfattning samt de
verkningar, som därav kan väntas uppkomma inom svenskt område,
dels underrättelse om vad sakägare, som vill hos norsk
myndighet framställa erinran i anledning av verksamheten, har
att iaktta samt om att erinringar i anledning av ansökan ska
inom en viss, i kungörelsen utsatt tid insändas till mark- och
miljödomstolen eller länsstyrelsen. Kungörelsen ska innehålla
tillkännagivande att ett exemplar av ansökningshandlingarna
finns tillgängligt på mark- och miljödomstolens eller
länsstyrelsens kansli eller på annan lämplig plats som mark-
och miljödomstolen eller länsstyrelsen bestämmer. Genom mark-
och miljödomstolens eller länsstyrelsens försorg ska
kungörelsen så snart det kan ske införas i ortstidning. Ett
exemplar av kungörelsen ska dessutom sändas till
Utrikesdepartementet, Kammarkollegiet, Havs- och
vattenmyndigheten, länsstyrelsen och andra statliga myndigheter
vilkas verksamhet kan beröras av ansökan samt till berörda
kommuner.

Om det sedan kungörelse utfärdats från myndighet i Norge kommer
underrättelse om frågans fortsatta behandling där, ska också
ett sådant meddelande kungöras på sätt som nu har angetts.

Är verksamheten av beskaffenhet, att någon menlig inverkan
därav här i riket uppenbarligen icke är att motse, erfordras ej
kungörelse, som ovan nämnts. Lag (2011:612).

10 § Kan verksamheten antagas bliva till men för allmänna
intressen såsom samfärdsel eller flottning eller fiske av någon
betydenhet eller för vattenreglering eller torrläggning, som
redan verkställts eller med sannolikhet kan motses, åligger
mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen att inhämta
yttrande från myndighet, som i sådant hänseende har att bevaka
det allmännas rätt, ävensom från styrelse eller syssloman för
verksamhet, som av frågan beröres. Yttrande skall avgivas inom
den tid för erinringars framställande, som bestämts i
kungörelsen. Lag (2010:994).

11 § Sedan den enligt 9 § utsatta tiden för erinringars
insändande utgått, skall mark- och miljödomstolen eller
länsstyrelsen till regeringen avge yttrande huruvida enligt
art. 12 av konventionen samtycke till verksamheten på svensk
sida kan anses erforderligt samt huruvida till följd av
omfattningen och beskaffenheten av den utredning, som
ytterligare behövs, frågan angående verksamheten bör behandlas
av kommission. Om det med hänsyn till utredningens
fullständighet kan ske, bör mark- och miljödomstolen eller
länsstyrelsen också meddela huruvida samtycke bör lämnas och
för sådant fall avge förslag till de villkor, som därför bör
uppställas. Yttrandet skall åtföljas av samtliga till ärendet
hörande handlingar. Avskrift av regeringens beslut i ärendet
skall tillställas mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.
Lag (2010:994).

12 § När mark- och miljödomstolen ska yttra sig enligt 8 eller
11 § ska domstolen ha den sammansättning som anges i 2 kap. 4 §
första stycket lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar.

Kostnaden för en undersökning enligt 3 kap. 4 § lagen
(2010:921) om mark- och miljödomstolar och utgifter i
anledning av kungörelser och dylikt betalas av statsmedel.
Lag (2010:994).

13 § I fråga om verksamhet, som skall verkställas för svenska
statens räkning, äger regeringen förordna, att frågan om
samtycke till verksamheten skall behandlas i annan ordning än
här ovan i 9-12 §§ är föreskriven. Stadgandet i 9 § skall dock
jämväl för sådant fall gälla i vad därmed avses att bereda
sakägare kännedom om ansökningen och dess behandling samt om
vad de hava att iakttaga, därest de vilja hos norsk myndighet
framställa erinran i anledning av verksamheten. Lag (1998:863).

14 § Förklaring som avses i art. 22 av konventionen, meddelas
av mark- och miljödomstol. Ansökan om sådan förklaring inges
till mark- och miljödomstolen i tre exemplar. Görs ansökan
efter utgången av den i art. 22 stadgade tiden, skall den
avvisas av mark- och miljödomstolen.

I samband med förklaring, som nämnts i första stycket, skall
också prövning äga rum av fråga som avses i art. 3 mom. 2
eller art. 6 och är av beskaffenhet att besked däri skolat
enligt miljöbalken tas upp i medgivande till verksamheten.

Har ansökningshandlingarna ej ingivits i föreskrivet antal
exemplar eller finner mark- och miljödomstolen flera exemplar
vara erforderliga eller innehåller icke handlingarna behövliga
upplysningar för behandlingen av en fråga, som avses i denna
paragraf, får mark- och miljödomstolen förelägga sökanden att
inom viss tid fullständiga vad som sålunda brister vid äventyr,
om det försummas, att ansökningen kan förklaras förfallen.
Lag (2010:994).

15 § Angående behandlingen av fråga, som avses i 14 §, skall i
tillämpliga delar gälla vad som är föreskrivet beträffande
ansökningsmål i miljöbalken. Lag (1998:863).

16 § Då förklaring som avses i 14 § har meddelats och vunnit
laga kraft, skall inskrivning ske i vattenboken av de
förhållanden som är av vikt för kännedom om de rättigheter och
skyldigheter här i riket, vilka för framtiden är förenade med
verksamheten. Lag (1998:863).

17 § Ansökan eller ärende, som avses i 8, 9 eller 14 §, tas upp
av den mark- och miljödomstol eller länsstyrelse, inom vilkens
område den inverkan på vattenförhållandena, som det är fråga
om, uppkommer. Lag (2010:994).

Särskilda bestämmelser

18 § Vad som stadgas om skyldighet att ta del i kostnaden för
en verksamhet eller att utge bidrag till denna skall även
tillämpas på verksamhet, som enligt konventionen verkställs
till förmån för strömfall eller fast egendom eller intresse här
i riket. Hänsyn skall dock tas endast till nytta, som här
uppkommer genom verksamheten.

Skall till följd av överenskommelse, som avses i art. 10 av
konventionen, skyldighet att ta del i en verksamhet åvila även
fast egendom eller intresse i Norge, skall vid tillämpningen av
denna paragraf såsom kostnad för verksamheten anses endast den
del därav, som enligt nämnda överenskommelse faller på egendom
eller intresse här i riket. Lag (1998:863).

19 § Fråga om godkännande av överenskommelse, som avses i art.
10 av konventionen, prövas beträffande verksamhet, varom
ansökan göres här i riket, i samband med tillstånd till
verksamheten samt eljest i den ordning, som i 14 och 15 §§ är
för där avsett fall föreskriven. Lag (1998:863).

20 § Är med vattenverksamhet förenad skyldighet för
tillståndshavaren att erlägga bygdeavgift enligt lagen
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
skall vad som sålunda stadgats lända till efterrättelse även i
fråga om verksamhet, vartill tillstånd meddelas enligt
konventionen. Sådan skyldighet får dock icke åläggas till
förmån för intressen utom riket. Vid bestämmande av antalet
avgiftsenheter och inplacering i avgiftsklass skall hänsyn
endast tas till verkningarna här i riket.

Avgift som avses i första stycket får, om det är skäligt med
hänsyn till avgiftsskyldighet som ålagts enligt art. 8 av
konventionen eller andra omständigheter, sättas lägre än vad
som eljest är stadgat eller också helt efterges. Lag
(1998:863).

21 § Vad i 12 § är stadgat om yttrande, som där sägs, skall äga
tillämpning jämväl i fråga om meddelande av upplysning, varom
enligt art. 16 av konventionen framställning inkommer till
mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Vill myndighet här i riket inhämta upplysning, som avses i
nämnda artikel, skall framställningen därom insändas till
Utrikesdepartementet för att tillställas vederbörande norska
myndighet. Lag (2010:994).

22 § Fråga om ställande av säkerhet, som avses i art. 11 av
konventionen, prövas beträffande verksamhet, för vilket ansökan
görs här i riket, i samband med tillstånd till verksamheten
samt eljest vid meddelande av samtycke till verksamheten eller
i den ordning, som i 14 och 15 §§ är föreskriven för där avsett
fall. Angående sådan säkerhet tillämpas vad som är föreskrivet
i 9 kap. 3 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet. Lag (1998:863).

23 § Föreläggande, varom stadgas i art. 29 av konventionen,
meddelas av länsstyrelsen i det län, där verksamheten utövas
eller den flottled, varom fråga är, framgår eller, om
verksamheten utövas i Norge, inverkan å vattenförhållandena
till följd av verksamheten uppkommer.

Då ombud enligt nämnda artikel utsetts, skall underrättelse
därom jämte uppgift å ombudets namn och adress införas i en
eller flera av ortens tidningar samt i allmänna tidningarna.
Sker ändring i förhållande, som tidigare kungjorts, skall den
på samma sätt offentliggöras. Uppgifter, som nu nämnts, skola
tillika upptagas i särskild, hos länsstyrelsen tillgänglig
förteckning.

Kostnad för kungörelse, som avses i denna paragraf, må uttagas
i den ordning, som angående lösen för expedition är
föreskriven. Lag (1998:863).

Övergångsbestämmelser

1983:1010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. Om ett vattenmål
har anhängiggjorts hos vattendomstol eller ansökan om
förordnande av förrättningsman gjorts eller förordnande enligt
3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523) om syneförrättning meddelats
före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.

1998:863

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

2. Mål som före denna lags ikraftträdande har inletts hos en
förrättningsman skall handläggas och bedömas enligt äldre
bestämmelser.