Lag (1930:105) angående införande av lagen om testamente

SFS nr
1930:105
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1930-04-25

1 § Den nu antagna lagen om testamente skall jämte vad här nedan
stadgas lända till efterrättelse från och med den 1 januari 1931.

Har testator avlidit, innan nya lagen trätt i kraft, skall äldre lag
fortfarande äga tillämpning.

2 § 16 kap. ärvdabalken 1 § första och andra punkterna samt tredje
punkten, såvitt angår testamente, ävensom 2 och 3 §§;

18 kap. samma balk 1 §, 3 § såvitt angår klandertalans anställande
inom viss tid, och 4 §;

2 kap. 9 § lagen om arv;

tillika med de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller
förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg
därtill;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande
mot nya lagens bestämmelser.

3 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till
lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i
stälet tillämpas.

4 § Bestämmelserna i 4 kap. 9 och 10 §§ nya lagen skola lända till
efterrättelse, ändå att testator avlidit före lagens ikraftträdande.

5 § Förordnande, som enligt 2 kap. 2 § nya lagen skulle sakna laga
verkan eller som ej tillkommit i den i 2 kap. samma lag föreskrivna
formen, vare likväl giltigt, där det före lagens ikraftträdande
upprättats i enlighet med då gällande regler.