Brev (1930:17) till Generaltullstyrelsen angående sättet för offentliggörandet av statistisk varuförteckning

SFS nr
1930:17
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1930-01-31

Sedan Kungl. Maj:t genom beslut den 7 november 1929 bemyndigat
Generaltullstyrelsen att i Tullverkets författningssamling
kungöra bland annat tulltaxa med statistisk varuförteckning
ävensom att, i den mån ändringar framdeles kunde finnas
påkallade i förteckningen, i samråd med Kommerskollegium
verkställa och kungöra sådana ändringar, finner Kungl. Maj:t
gott förklara, att förteckningen samt de ändringar i densamma,
som framdeles kunna varda bestämda, icke komma att, på sätt
hittills skett, allmänneligen kungöras genom införande i
Svensk författningssamling.