Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

SFS nr
1930:173
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1930-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:488

1 § Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas
efter
vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt
namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken
tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den
månadens sista dag ansedd för slutdag.

2 § Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning
en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän
helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får
åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om

1. de frister för häktningsframställning och
häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 §
fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken, och

2. den frist för sammanträde i ärende om kontaktförbud avseende
gemensam bostad som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688)
om kontaktförbud. Lag (2011:488).

Övergångsbestämmelser

1930:173

Denna lag skall träda i kraft den 1 juli 1930.

Genom denna lag upphävas punkt 42 i förklaringen den 23 mars 1807 över
allmänna lagens stadganden i åtskilliga rum och vad i vissa ämnen, som
därmed äga gemenskap, blivit tid efter annan särskilt förordnat, lagen
den 28 maj 1897 (nr 51) om beräkning i vissa fall av tid, som avses i
förordningen angående patent och i lagen om skydd för varumärken, lagen
den 10 juli 1899 (nr 59 s. 7) om beräkning i vissa fall av tid, som
avses i lagen om skydd för vissa mönster och modeller, lagen den 14 juni
1901 (nr 38 s. 47) om beräknande av fatalietid i visst fall, så ock vad
i övrigt finnes i lag eller författning stridande mot denna lags
bestämmelser.

Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum
som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället
tillämpas.