Kungörelse (1930:217) med vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den 24 maj 1929 (nr 116);

SFS nr
1930:217
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1930-06-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1280
Upphävd
1996-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:805

1 § Det sammandrag av räkenskaperna, som stiftelses styrelse jämlikt 14 §
lagen om tillsyn över stiftelser har att insända till Konungens
befallningshavande, skall upptaga tillgångar och skulder vid början av
det senast förflutna räkenskapsåret, en sammanställning av inkomster och
utgifter under nämnda år samt tillgångar och skulder vid samma års
utgång. Sammandraget skall vara uppställt i huvudsaklig överensstämmelse
med härvid såsom bil. A fogade formulär /n1/ med därå lämnade
anvisningar.

Bilagan finns inte med här.

2 § Den förteckning över stiftelser som avses i 21 § lagen om tillsyn
över stiftelser skall vara anordnad såsom liggare.

Över stiftelser som står under tillsyn skall det dessutom föras en
särskild liggare, kallad granskningsliggare.

Liggarna skall utformas så att bladen kan tas ut och sättas in utan att
skadas. I vardera liggaren skall för varje stiftelse avses ett blad.
Bladen i den liggare som innehåller förteckningen över stiftelserna
numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna har
kommit in. Förordning (1992:408).

3 § I förteckningen över stiftelser skall för varje stiftelse antecknas:

1) stiftelsens benämning;

2) den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

3) stiftares namn, yrke och hemvist;

4) stiftelseurkundens art och dagen för utfärdandet;

5) stiftelsens ändamål;

6) stiftelsens förmögenhet vid tiden för anmälan;

7) stiftelsens räkenskapsår;

8) föreskrifter om revision;

9) dagen då stiftelsens stadgar fastställts;

10) dagen då stiftelsen ställts under tillsyn;

11) dag då stiftelsens stadgar ändrats; samt

12) styrelsen sammansättning. Kungörelse (1957:618).

4 § I granskningsliggaren skall för varje stiftelse antecknas:

1) stiftelsens benämning;

2) stiftelsens postadress;

3) dagen för stiftelseurkundens utfärdande;

4) stiftelsens räkenskapsår;

5) dagen då årsberättelse, räkenskapssammandrag och revisionsberättelse
inkommit; samt

6) dagen då de under 5) omförmälda handlingarna granskats. Kungörelse
(1957:618).

5 § Hos Konungens befallningshavande förvarade handlingar rörande
stiftelser, som upptagits i den i 2 § första stycket avsedda
förteckning, skola för varje stiftelse sammanföras i en akt. Akterna
numreras i löpande följd, allteftersom anmälningarna om stiftelserna
inkommit. Kungörelse (1957:618).

6 § Avgift tas ut för prövning av ansökan enligt 5 § lagen (1929:116) om
tillsyn över stiftelser. För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller
bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid
avgiftsklass 3 tillämpas. Förordning (1992:805).

Övergångsbestämmelser

1957:618

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1958.

Förteckning, som upprättats enligt vad i 2 § första stycket i dess
hittillsvarande lydelse stadgas, må jämväl efter sagda dag användas
beträffande stiftelse, som dessförinnan anmälts; dock skola blad,
upprättade enligt det såsom bilaga B vid kungörelsen den 6 juni 1930 med
vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över stiftelser den
24 maj 1929 fogade formuläret, icke vidare tillhandahållas.

1995:1280

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Genom denna förordning upphävs kungörelsen (1930:217) med
vissa bestämmelser i anledning av lagen om tillsyn över
stiftelser d. 24 maj 1929 (nr 116). Bestämmelserna i 1 §
kungörelsen skall dock tillämpas i fråga om räkenskapsår som
har inletts före den 1 januari 1996.