Lag (1930:267) om bokföring vid enskild järnväg

SFS nr
1930:267
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1930-07-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1163
Upphävd
1991-01-01

Allmänna bestämmelser

1 §. Bokföring vid enskild järnväg åligger envar, som innehar koncession
å järnvägsanläggningen, så ock envar, staten likväl undantagen, till
vilken järnvägsdriftens upprätthållande genom Kungl. Maj:ts förordnande
överlämnats eller av koncessionshavaren helt eller delvis överlåtits.

Sådan bokföringspliktig kallas här nedan järvägsförvaltning.

2 §. Om sättet för bokföringen skola, i den mån avvikande bestämmelser
ej här nedan meddelas, gälla föreskrifterna i bokföringslagen den 31 maj
1929 samt, där järnvägsförvaltning utgöres av aktiebolag, i lagen om
aktiebolag den 12 augusti 1910.

Konungen äger att efter ansökan befria järnvägsförvaltning, vars
järnvägsdrift är utan större allmän betydelse, från iakttagandet av de
om bokföringen här nedan meddelade bestämmelser.

Om järnvägsaktiebolags bokföring.

3 §. Järnvägsaktiebolags räkenskaper skola avslutas för kalenderår och
omfatta alla på året belöpande inkomster och utgifter, även om likvid ej
ägt rum. De skola så uppläggas och föras, att av dem kunna utan omgång
hämtas alla de uppgifter, som balansräkningen samt vinst- och
förlusträkningen jämlikt 8 § skola innehålla.

Vid bokföringen skall noga tillses, att anläggnings- och
underhållskostnader ej sammanblandas.

4 §. I inventariet och balansräkningen skola tillgångar, avsedda till
stadigvarande bruk för bolaget, upptagas till belopp, vartill
kostnaderna för deras anskaffning eller tillverkning uppgått (*/k/
anläggningsvärdet */-k/).

Har järnväg öppnats för allmän trafik, och sker sedan nybyggnad eller
annan nyanläggning för stadigvarande bruk, skola i anläggningsvärdet
inräknas jämväl kostnaderna för materiel, som därvid tillhandahållits
från den färdiga banan, och för transporter eller andra arbeten, som med
anlitande av denna utförts för nyanläggningen.

Utrangeras något av de till stadigvarande bruk avsedda tillgångarna,
skall anläggningsvärdet minskas med det utrangerades bokföringsvärde.
Förändras något av nämnda tillgångar, skall anläggningsvärdet ökas med
den därav föranledda kostnaden, beräknad på sätt ovan sägs. Innebär
förändringen även utrangering, skall anläggningsvärdet tillika minskas
med skälig del av det förändrades tidigare bokföringsvärde.

5 §. */k/ 1 mom. */-k/ Till förnyelsefond skall årlig avsättning äga rum
med belopp, motsvarande den värdeminskning, som av ålder, nyttjande
eller annan jämförlig orsak uppkommer å de till stadigvarande bruk för
bolaget avsedda tillgångarna, och må förty avskrivning å värdet av sagda
tillgångar ej ske. Avsättningen skall beräknas enligt grunder, som
fastställas av Konungen; ägande bolaget hos Konungen eller myndighet,
som Konungen förordnar, göra framställning om tillstånd att avsätta
enligt andra grunder eller om befrielse för visst år från avsättning.

Kan avsättning ej till fullo verkställas, utan att årets verksamhet
kommer att utvisa förlust, som ej kan täckas av balanserad vinst från
föregående år eller av medel, avsatta till framtida förfogande, skall
beloppet i erforderlig utsträckning föras inom linjen.

Vid avsevärd och varaktig förbättring av bolagets ekonomiska ställning
skola inom linjen förda avsättningar uppföras såsom effektiv skuld å
förnyelsefonden, i samband varmed motsvarande belopp må upptagas å ett
särskilt tillgångskonto, benämnt “kostnader att framdeles täcka”.

*/k/ 2 mom. */-k/ Utrangeras eller förändras tillgång, för vilken
avsättning till förnyelsefonden skall äga rum, skall fonden minskas med
belopp, varmed anläggningsvärdet, på sätt i 4 § stadgas, skall minnskas.
Ej må förnyelsefonden annorledes nedskrivas. Överstiger minskningen av
anläggningsvärdet det belopp, vartill fonden uppgår, må skillnaden
påföras tillgångskontot “kostnader att framdeles täcka”.

Vid utrangering eller förändring av tillgång, för vilken avsättning till
förnyelsefonden ej äger rum, må ock belopp, varmed anläggningsvärdet
skall minskas, påföras nämnda tillgångskonto.

6 §. Där så finnes erforderligt, må såsom tillgång å kontot “kostnader
att framdeles täcka” upptagas kostnader för bolagets bildande ävensom
finansomkostnader, såsom kapitalrabatter, kursförluster och dylikt.

Anståndsränta å statslån må föras inom linjen men skall vid
betalningsskyldighetens inträde utföras såsom effektiv skuld. I samband
med sådant utförande må tillgångskontot “kostnader att framdeles täcka”
påföras ett mot räntan svarande belopp.

7 §. Belopp, vilka enligt 5 § eller 6 § första stycket påförts
tillgångskontot “kostnader att framdeles täcka”, skola amorteras enligt
planer, uppgjorda i överensstämmelse med grunder, som av Konungen
fastställas.

8 §. I enlighet med föreskrifter, som Konungen meddelar, skola i
balansräkningen tillgångar och skulder, efter deras art och
användningssätt, samt i vinst- och förlusträkningen inkomster och
utgifter för året fördelas å poster så ock närmare upplysningar angående
posterna givas.

9 §. Det åligger bolaget att till myndighet och inom tid, som Konungen
bestämmer, avlämna balansräkningen samt vinst- och förlusträkningen
ävensom förvaltnings- och revisionsberättelserna jämte utdrag av
bolagsstämmans protokoll om balansräkningens fastställande och om
användningen av vinst.

Om skyldighet att avlämna ekonomiska och statistiska uppgifter förordnar
Konungen.

10 §. Vad ovan i 8 § är föreskrivet utgör ej hinder för bolaget att för
bolagsstämman framlägga balansräkningen samt vinst- och förlusträkningen
i ett mera sammandraget skick.

Om annan järnvägsförvaltnings bokföring.

11 §. För annan järnvägsförvaltning än järnvägsaktiebolag skola, såvitt
angår järnvägsrörelsen och därmed sammanhörande rörelse (*/k/
järnvägsverksamheten */-k/), de för järnvägsaktiebolag i denna lag givna
bestämmelser äga motsvarande tillämpning, med iakttagande dock av vad i
12 § stadgas. Sådan järnvägsförvaltning skall förty hålla bokföringen
för järnvägsverksamheten såvitt möjligt skild från bokföringen för annan
verksamhet; och aktiebolag, som driver rörelse vid sidan av
järnvägsverksamheten, har att upprätta balansräkning samt vinst- och
förlusträkning dels för bolagets verksamhet i dess helhet och dels för
allenast järnvägsverksamheten.

12 §. */k/ 1 mom. */-k/ Belopp, som i 5 § 1 mom. andra stycket avses,
skall föras inom linjen, så snart täckning ej kan ske av balanserad
vinst från föregående års järnvägsverksamhet.

*/k/ 2 mom. */-k/ Vad i 6 § första stycket är stadgat skall ej äga
tillämpning.

*/k/ 3 mom. */-k/ Balansräkning samt vinst- och förlusträkning skola för
kommun avgivas av trafikföreståndaren.

*/k/ 4 mom. */-k/ Vad i 9 § första stycket är stadgat skall, såvitt
angår annan järnvägsförvaltning än aktiebolag, ej tillämpas i fråga om
andra handlingar än balansräkning samt vinst- och förlusträkning.

Ansvarsbestämmelser.

13 §. */k/ 1 mom. */-k/ Med böter från och med femtio till och med
tvåtusen kronor eller med fängelse straffes

1) styrelseledamot i järnvägsaktiebolag vilken mot bättre vetande lämnar
oriktiga uppgifter i balansräkning eller vinst- och förlusträkning eller
vid upprättande av sådan handling förfar i strid med föreskrifterna i
denna lag;

2) envar annan, som mot bättre vetande i balansräkning eller vinst- och
förlusträkning, som avlämnas till myndighet, vilken avses i 9 §,
meddelar oriktiga uppgifter eller vid handlingens upprättande förfar i
strid med bestämmelserna i 11 och 12 §§.

Ej må straff, som ovan är stadgat, tillämpas, där förseelsen enligt
allmänna strafflagen bör beläggas med strängare straff.

*/k/ 2 mom. */-k/ Envar styrelseledamot eller annan uppgiftsskyldig, som
underlåter att, i vad på honom skäligen må bero, ombesörja, att de i 9 §
första stycket omförmälda handlingar varda i rätt tid och i behörigt
skick till vederbörlig myndighet avlämnade, straffes med böter från och
med femtio till och med ettusen kronor.

*/k/ 3 mom. */-k/ Böter, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan.
Saknas tillgång till böternas fulla gäldande, skola de förvandlas enligt
allmänna strafflagen.

Denna lag skall träda i kraft den 1 januari 1931.

Vid tillämpningen skall med avseende å äldre förhållanden iakttagas:

1. Har järnvägsförvaltning, då denna lag träder i kraft, i senaste
balansräkning upptagit tillgång, avsedd till stadigvarande bruk, till
högre belopp än det, vartill kostnaderna för dess anskaffning eller
tillverkning uppgått, och var sådant enligt äldre lag tillåtet, skall
vad i 4 § stadgas ej utgöra hinder för, att sagda högre belopp i sin
helhet upptages såsom anläggningsvärde.

2. Har före denna lags ikraftträdande avskrivning verkställts så, att
anläggningsvärdet för tillgångar, som avses i 4 §, därigenom minskats,
eller kostnad, som enligt denna lag skolat hänföras till sagda värde,
upptagits såsom underhållskostnader, må anläggningsvärdet ökas med
belopp, motsvarande vad sålunda bokförts. Sker så, skall beloppet
samtidigt påföras förnyelsefonden.

3. Vad i 6 § första stycket är stadgat skall ej äga tillämpning i fråga
om kostnader, som belöpa på tiden före lagens ikraftträdande.