Kungl. Maj:ts Kungörelse (1930:369) med närmare bestämmelser om bokföring vid enskild järnväg

SFS nr
1930:369
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1930-10-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1164
Upphävd
1991-01-01

1 § Vid enskild järnväg skall avsättning till förnyelsefond äga rum

för tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för järnvägsrörelsen,
med belopp motsvarande viss procent å byggnadskostnaden för sagda
tillgångar, nämligen:

för rullande materiel …………………………….. 2,5– 5 %
för inventarier ………………………………….. 5–10 %
för övriga till järnvägsanläggningen hörande tillgångar.. 1 %

samt för tillgångar, avsedda till stadigvarande bruk för rörelse,
sammanhörande med järnvägsrörelsen, med ett efter tillgångarnas
varaktighet avpassat belopp.

Framställning om avsättning enligt andra grunder än nu stadgats eller om
befrielse från avsättning göres hos Konungen.

2 § Vid uppgörandet av amorteringsplan för belopp, som enligt 5 § 1 mom.
lagen om bokföring vid enskild järnväg förts såsom tillgång å kontot
”kostnader att framdeles täcka”, må amorteringstiden icke sättas
längre än till trettio år och ej heller längre än till tre gånger det
antal år, varunder avsättningar till förnyelsefond förts inom linjen.

I amorteringsplan för belopp, som påförts sagda konto enligt 5 § 2 mom.
eller 6 § första stycket samma lag, skall amorteringstiden beräknas med
hänsyn till beloppens storlek i förhållande till det överskott,
verksamheten eller, där fråga är om annan järnvägsförvaltning än
järnvägsaktiebolag, järnvägsverksamheten i regel lämnar. Därvid
iakttages, att amorteringstiden ej må överstiga tio år; dock må i fråga
om kapitalrabatter lånets amorteringstid tillämpas.

Finnes i särskilt fall längre amorteringstid än ovan sägs erforderlig,
må framställning om dess utsträckande göras hos Konungen.

3 § I balansräkningen skola tillgångar och skulder och i vinst- och
förlusträkningen inkomster och utgifter fördelas å poster i enlighet med
härvid fogade formulär (uteslutet här) jämte anvisningar. Möter, på
grund därav att järnvägsförvaltning jämte järnvägsverksamheten även
driver annan rörelse eller att järnvägsförvaltning utgöres av enskild
person eller av annan särskild orsak, avsevärd svårighet att i visst
eller vissa avseenden tillämpa den sålunda angivna bokföringen, må sådan
avvikelse ske, som med hänsyn till omständigheterna påkallas. I ty fall
skall nöjaktig redogörelse lämnas för anledningen till avvikelsen.

4 § Senast fyra månader efter räkenskapsårets slut skall
järnvägsförvaltning insända balansräkning samt vinst- och förlusträkning
jämte bilagor till kommunikationsdepartementet, statens järnvägar,
statens vägverk och, där järnvägsförvaltning innehar statslån, jämväl
riksgäldskontoret. Handlingarna överlämnas till statens järnvägar i två
och till övriga myndigheter i ett exemplar.

Den aktiebolag åliggande skyldigheten att avlämna förvaltnings- och
revisionsberättelserna jämte utdrag av bolagsstämmans protokoll om
balansräkningens fastställande och om användningen av vinst skall, genom
handlingarnas insändande efter vad i första stycket är beträffande där
avsedda handlingar föreskrivet, fullgöras sist en månad efter det
balansräkningen blivit fastställd. Kungörelse (1967:689).

5 § De uppgifter angående järnväg och trafiken därå, som äro behövliga
för upprättandet av en allmän svensk järnvägsstatistik, ävensom
månatliga driftekonomiska uppgifter skola av järnvägsförvaltningen
upprättas och till statens järnvägar insändas å tider och enligt
formulär, som efter svenska järnvägsföreningens hörande fastställas av
statens järnvägar. Kungörelse (1967:689).