Lag (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens

SFS nr
1931:152
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1931-05-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:409
Upphävd
1990-07-01

1 § har upphävts genom lag (1970:413).

2 § har upphävts genom lag (1970:413).

Obehörigt användande eller yppande av yrkeshemligheter samt
liknande brott

3 § I näringsverksamhet anställd person, som under den tid,
tjänstavtalet är gällande, i avsikt att bereda sig eller annan fördel
eller att göra skada, obehörigen använder sig av eller yppar
fabrikationssätt, anordning, affärsförhållande eller annat, varom han
under samma tid erhållit kännedom och som han vet utgöra en
arbetsgivarens yrkeshemlighet, straffes med dagsböter eller med fängelse
i högst ett år; ersätte ock uppkommen skada.

Lag samma vare, om någon i annat fall, i avsikt varom i första stycket
förmäles, obehörigen använder sig av eller giver annan del av ritning,
mönster, modell, schablon eller dylik teknisk förebild, som han för
utförande av arbete eller eljest för affärsändamål fått sig anförtrodd.

I fråga om den som är anställd hos det allmänna tillämpas bestämmelserna
i sekretesslagen (1980:100) i stället för första stycket. Lag
(1980:881).

4 § Är gärning, som avses i 3 §, enligt (22 kap. strafflagen) att bedöma
såsom trolöshet mot huvudman, skall vad i sagda paragraf finnes stadgat
ej vinna tillämpning.

5 § Om någon i avsikt, som omförmäles i 3 §, obehörigen använder sig av
eller giver annan del av yrkeshemlighet eller i paragrafens andra stycke
avsedd förebild, varom han vunnit kännedom genom honom lämnat meddelande
av den i samma paragraf angivna art, varde, såframt han, då han mottog
meddelandet, ägde kännedom om de förhållanden, som gjorde detsamma
otillåtet, straffad på sätt i 3 § sägs ävensom förpliktad att gottgöra
uppkommen skada.

6-8 §§ har upphävts genom lag (1977:102).

9 § har upphävts genom lag (1974:161).

Allmänna bestämmelser

10 § Med näringsverksamhet förstås i denna lag varje huvudsakligen på
ekonomisk vinst för dess utövare riktad yrkesmässig verksamhet. Lag
(1942:246).

11 § Berättigad att anställa talan enligt denna lag är i de uti 3 och 5
§§ angivna fall den, vilkens yrkeshemlighet eller förebild obehörigen
använts eller röjts.

Allmän åklagare må ock väcka påstående om straff för brott, varom i
denna lag förmäles, i de uti 3 och 5 §§ nämnda fall dock endast efter
angivelse av den, som enligt första stycket äger anställa talan i
anledning av sådant brott. Lag (1977:102).

12 § har upphävts genom lag (1980:881).

13 § Var, som vill fordra skadestånd enligt denna lag, skall inom två år
från den dag, då skadan timade, anhängiggöra sin talan hos domstol.
Försummas det, have han förlorat sin talan.

14 § Böter, som ådömas enligt denna lag, tillfalla kronan. Lag
(1942:246).

Övergångsbestämmelser

1990:409

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom lagen upphävs lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot
illojal konkurrens. Bestämmelserna om skadestånd i den lagen tillämpas
dock alltjämt i fråga om handlingar som har företagits före
ikraftträdandet.