Skrivelse (1931:404) till domänstyrelsen angående fastställande av gränsen för Töfsingdalens nationalpark i Idre socken av Kopparbergs län

SFS nr
1931:404
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1931-11-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:938
Upphävd
1988-01-01

I en till riksdagen den 7 februari 1930 avlåten proposition,
nr 79, föreslog Kungl. Maj:t riksdagen medgiva, att såsom
nationalpark, under benämning Töfsingdalens nationalpark, finge
avsättas ett i statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för
samma dag närmare angivet, å kronoparken Idre i Kopparbergs län
beläget område.

Sedan riksdagen – – – omförmälda avseende.

Kungl. Maj:t finner gott att för ifrågavarande nationalpark
fastställa den gräns, som finnes angiven å härvid fogade, år 1924
upprättade karta.

Därjämte förklarar – – – med sjöar.