Lag (1932:212) om betalning på grund av vissa obligationer;

SFS nr
1932:212
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1932-06-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Här i riket före den 28 september 1931 utfärdad obligation må, ändå
att den lyder å kronor i guld eller guldmynt, av gäldenären inlösas i
riksbankens sedlar.

Lyder sådan obligation å både svenskt och utländskt mynt, må betalning
ändock ej fordras annorledes än i svenskt mynt efter det å
obligationen i sådant mynt utsatta beloppet, såvida icke obligationen
den 20 maj 1932 eller i fråga om obligation, som den 14 december 1931
underkastades exportförbud, sistnämnda dag tillhörde utländsk eller i
utlandet bosatt svensk borgenär.

Vad nu sagts om obligation skall äga motsvarande tillämpning å kupong,
som hör till obligationen.