Kungörelse (1932:452) angående prägel å minnesmynt å två kronor

SFS nr
1932:452
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1932-09-30

Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av trehundraårsminnet av
Gustaf II Adolfs död mynt- och justeringsverket bemyndigats att gå i
författning om utmyntning av högst 250,000 stycken silvermynt å två
kronor, velat härmed kungöra, att ett minnesmynt av silver å två
kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under enahanda villkor som
övriga två-kronestycken, inom kort kommer att i rörelsen utsläppas och
genom Sveriges riksbanks huvudkontors och samtliga avdelningskontors
försorg fördelas till spridning över hela riket, samt att det nya
myntets prägel blivit fastställd sålunda:

/k/ På myntets framsida: /-k/ Gustaf II Adolfs bröstbild, profil
höger sida, med lagerkrans kring hjässan. Utefter kanten en ornerad
list och därinom en smal rand. Bakom bilden Stockholms stadsmärke och
däröver myntdirektörens märke, ett G. Under bilden gravörens signatur
E. L.

/k/ På frånsidan: /-k/ I mittfältet inom en smal rand en rektangulär,
ornerad tavla med inskriften: “Trehundraårsminne av Konung Gustaf II
Adolfs död vid Lützen 6 nov. 1632”. I tavlans nedre kant en sköld med
tre kronor. Omskrift: “Gustaf V Sveriges Konung” samt nedtill på sidan
om vapenskölden 2 Kr. 1932 med en sexuddig stjärna före
valörbeteckningen och efter årtalet.