/r1/ Kungl. Maj:ts Nyttjandeförordning (1932:570);

SFS nr
1932:570
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1932-12-09
Författningen har upphävts genom
SFS1988:594
Upphävd
1988-07-01

Övergångsbestämmelser

1988:594

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Genom förordningen upphävs förordningen (1965: 908) om säkerheten på
fartyg,

förordningen (1914:491) med närmare föreskrifter angående tillsyn å
fartyg,

förordningen (1927:184) angående fartygs byggnad och utrustning,

förordningen (1932:570) angående vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande
av fartyg (nyttjandeförordningen),

kungörelsen (1937:815) om skyddsåtgärder, som vid lastning och lossning
av fartyg ankomma på befälhavaren m. fl.,

kungörelsen (1952:818) angående bostäder m. m. å fartyg för ombord
anställda samt

kungörelsen (1959:408) om ständig vakthållning i vissa fall vid
radiotelefon å fartyg.

En föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av de
bestämmelser, som upphävs genom denna förordning och som gäller vid
dennas ikraftträdande, skall fortfarande gälla och vid tillämpningen av
den nya förordningen anses ha meddelats enligt denna. Den myndighet som
meddelat föreskriften har bemyndigande att ändra eller upphäva den.