Brev (1933:132) till Generaltullstyrelsen angående främmande länders anslutning till konventionen den 22 november 1928 angående internationella utställningar

SFS nr
1933:132
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1933-04-07

Sedan Kungl. Maj:t denna dag utfärdat kungörelse (nr 131) om
tillägg till 7 kap. i kungörelsen den 29 november 1929 (nr 373)
med tillämpningsföreskrifter till tulltaxeförordningen,
innefattande vissa föreskrifter i fråga om främmande land som
är anslutet till konventionen den 22 november 1928 angående
internationella utställningar, vill Kungl. Maj:t tillkännagiva,
att enligt ingångna underrättelser följande länder, utom
Sverige, anslutit sig till konventionen, nämligen: Albanien,
Belgien, Danmark, Frankrike med Tunis, Grekland, Italien,
Marocko, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Spanien, Storbritannien och Norra Irland, Tjeckoslovakien samt
Tyskland.