Lag (1933:28) om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m.m.

SFS nr
1933:28
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1933-02-10
Ändring införd
t.o.m. SFS 1949:402

Andel i böter, vite eller skadestånd eller i förbruten egendom, dess
värde eller dylikt, som enligt lag eller författning skall tillfalla
åklagare, beslagare, angivare eller upptäckare av förseelse, må ej
utgå med högre belopp än, böter och annat sammanlagt, femhundra
kronor, ändå att sådan begränsning eljest icke finnes stadgad. Lag
(1949:402).

Övergångsbestämmelser

1933:28

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.
Vad i denna lag stadgas skall äga tillämpning jämväl i fall, då den
tilltalade sakfällts av första domstol efter den 30 november 1932
genom utslag, som ej vid lagens ikraftträdande vunnit laga kraft;
skolande, där dylikt utslag varder ståndande, i denna lag meddelade
föreskrifter iakttagas av myndighet, som jämlikt lag eller författning
har att redovisa på grund av utslaget inflytande medel.