Lag (1933:315) angående införande av lagen om boutredning och arvskifte

SFS nr
1933:315
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1933-06-09

1 § Den nu antagna lagen om boutredning och arvskifte skall jämte vad
här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med den 1 januari
1934.

I fråga om dödsbo efter den, som avlidit, innan nya lagen trätt i
kraft, skall äldre lag fortfarande äga tillämpning.

2 § Genom nya lagen upphävas:

9, 11, 12, 13 och 18 kap. ärvdabalken;

förordningen den 24 september 1861 angående vård av död mans bo;

förordningen den 18 september 1862, huru gäld vid dödsfall betalas
skall och om urarvagörelse;

förordningen den 27 november 1854, huru förhållas bör med egendom, som
tillhört den, vilken längre tid varit borta, utan att låta höra av
sig;

tillika med de särskild stadganden, vilka innefatta ändring eller
förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg
därtill;

så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande
mot nya lagens bestämmelser.

3 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till
lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i
stället tillämpas.

4 § Vad för vissa städer enligt äldre lag gäller om borgmästares och
råds befattning med bouppteckningars upprättande skall äga tillämpning
vid dödsfall, som inträffar före utgången av år 1938. Konungen äger på
framställning av sådan stad förordna, att den äldre lagen skall jämväl
därefter tillsvidare eller för viss tid gälla för den staden, dock att
särskild bouppteckningsavgift ej i något fall skall erläggas, där
dödsfallet inträffat efter utgången av år 1943.

Närmare bestämmelser angående framställning, som i första stycket
sägs, meddelas av Konungen.

5 § Har ansökan om dödförklaring gjorts, innan nya lagen trätt i
kraft, skall ärendet handläggas och avgöras enligt äldre lag.

6 § Vad i nya lagen är stadgat om förordnande av boutredningsman och
av skiftesman skall gälla, ändå att dödsfallet inträffat före lagens
ikrftträdande. Samma lag vare med avseende å nya lagens regler om
särskilda åtgärder till skydd för legat eller ändamålsbestämmelse samt
om talan å fullgörande av ändamålsbestämmelse.

Har boutredningsman eller skiftesman förordnats, skall nya lagen i
allo lända till efterrättelse.

7 § Vad den döde gift och ägde äldre giftermålsbalken tillämpning å
makarnas förmögenhetsförhållanden, skola vid nya lagens tillämpning
följande särskilda bestämmelser gälla.

1 mom. Den avlidna makens dödsbodelägare hava att förvalta samfälld
egendom och den avlidnes enskilda egendom, så ock efterlevande makens
enskilda egendom, såvitt denne ej ägde råda däröver. Har skifte ägt
rum mellan makarna, vare efterlevandde maken ej dödsbodelägare, där
han ej är arvinge eller universell testamentstagare.

2 mom. Avträde till konkurs skall omfatta all egendom i makarnas bo.
Samma lag vare i fråga om avträde till förvaltning av boutredningsman,
vilket meddelas på begäran av borgenär.

Sker eljest avträde till förvaltning av boutredningsman, skall
förvaltningen omfatta all egendom i makarnas bo, dock att efterlevande
maken äger under sin förvaltning behålla enskild egendom, varöver han
ägde råda, därest förbehåll göres före beslutet om egendomsavträde.
Har sådant förbehåll gjorts, skall det i beslutet angivas.

Uppgörelse, som i 2 kap. 11 § andra stycket nya lagen avses, vare ej
gällande, med mindre den biträdes av efterlevande maken.

3 mom. I bouppteckningen efter den döde skall anteckning ske av
egendom och gäld i makarnas bo. Egendomen skall värderas; dock vare
värdering ej erforderlig med avseende å efterlevane makens enskilda
egendom, där ej efter den döde är arvinge eller universell
testamentstagare, som öger efter maken taga andel i boet. Vad i 3 kap.
5 § nya lagen stadgas om förskott av efterlevande makens giftorätts
gods skall gälla förskott, som givits av samfälld egendom.

4 mom. Vad i 4 kap. nya lagen sägs om den dödes egendom och gäld skall
äga tillämpning å egendom och gäld i makarnas bo, såvitt ej annat
föranledes av vad nedan är stadgat.

5 mom. Varder all egendom i makarnas bo i laga tid avträdd till
förvaltning av boutredningsman eller till konkurs, vare efterlevande
maken fri från gäld, varför hans egenskilda egendom ej svarar. Änka
njute ock för framtiden befrielse från övrig gäld, som under
äktenskapet tillkommit, utan så är att hon själv ådrgit sig gälden i
och för handel eller annan rörelse, som hon med mannens bifall idkat,
eller gälden utgöres av böter eller skadestånd för brottlig gärning.

För gäld, som avses i 11 kap. 5 § äldre giftermålsbalken, vare änka,
evad egendomsavträde sker eller ej, ansvarig allenast med egendom,
varöver hon ägdre råda vid mannens död eller, om hon vunnit
boskillnad, vid den tid denna söktes. Dör hustru och finnes i boet
gäld, som nyss sagts, vare dödsbodelägarna, där egendomsavträde ej
sker, för den gäld ansvariga endast med egendom, varöver hustrun ägde
råda vid dödsfallet eller, om hon vunnit boskillnad, vid den tid denna
söktes.

6 mom. Sker skifte av makarnas bo, innan sådan gäld blivit gulden, som
då var eller sist vid därefter förrätad bouppteckning blev bodelägarna
veterlig, svare de för den gälden. Vad nu är sagt skall ej äga
tillämpning å gäld, som avses i 11 kap. 5 § äldre giftermålsbalken.
Delägare, som vid skifte fått sig tillagd egendom, varmed hustrun
svarade för sådan gäld, vare dock därmed för gälden ansvarig.

7 mom. Är boet avträtt till konkurs och vill delägare å någondera
sidan undanskifta egendom, göre därom skriftlig ansökan inom den för
bevakning av fordringar utsatta tid.

Sådan ansökan skall ingivas i två exemplar; har den ingivits i
allenast ett exemplar, besörje konkursdomaren avskrift av ansökningen,
och gälde delägare, som gjort ansökningen, lösen för avskriften.

Sedan delägarna å andra sidan samt borgenärerna, på sätt i
konkurslagen om granskning av bevakade fordringsanspråk sägs, erhållit
tillfälle att i frågan yttra sig, varde ansökningen efter lag av
rätten bedömd, ändå att jäv däremot ej gjorts.

Om undanskiftande för gäld, som bevakats efter utgången av den i
första stycket nämnda tid, lände till efterrättelse vad i 29 § lagen
den 1 juli 1898 om boskillnad finnes stadgat.

Göres jäv mot ansökan om undanskiftane, skall rättens ombudsman, sedan
han erhållit det ena exemplaret av jävsskriften, ofördröjligen till
sökanden, där hans adress är känd, med posten översända avskrift av
jävskriften, så ock erinran om tid och ställe för det i 108 §
konkurslagen omförmälda borgenärssammanträde. Varder, sedan sådan
ansökan inkommit, efterbevakning gjord, underrätte konkursdomaren
sökanden om innehållet i den i anledning av efterbevakningen utfärdade
kungörelsen.

Vad i lagen om boskillnad är stadgat rörande försäljning av egendom,
som endera sidan äger undanskifta, så ock om betalningsrätt för
vederlagsfordran gölle även i fall, varom nu är sagt.

8 mom. Innan arvskifte förrättas, tage efterlevande maken fördel av bo
oskifto och därefter sin giftorätt i boet.

9 mom. Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo skall, där ej annat
överenskommits, avse all egendom i makarnas bo.