Kungörelse (1933:421) angående skyldighet för länsstyrelse att utfärda bevis om laga kraft å vissa beslut m.m.

SFS nr
1933:421
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1933-06-26

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna, att då, i anledning av
konventionen mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge den 16
mars 1932 om erkännande och verkställighet av domar/n1/, fråga uppstår
om verkställighet i någon av nämnda främmande stater av beslut, som
meddelats av domstol eller överexekutor här i riket, eller av
förlikning som ingåtts inför svensk domstol, sådant bevis som enligt
art. 6 i konventionen skall bifogas ansökning om verkställighet skall
utfärdas av länsstyrelse.

//n1//Konventionen finnes intagen i publikationen Sveriges
överenskommelser med främmande makter, 1933, sid. 15.//