Kungörelse (1933:518) med vissa bestämmelser i anledning av lagen den 2 juni 1933 (nr 269) om ägofred

SFS nr
1933:518
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1933-08-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1947:854

1 § Det åligger länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts om förordnande
av förrättningsman enligt lagen om ägofred, att, där den sökta
förrättningen angår fastighet jämväl i annat län, före ärendets
prövning hos länsstyrelsen i sistnämnda län inhämta upplysning,
huruvida ansökan om enahanda förrättning tidigare gjorts i detta län
och sådan ansökan fortfarande är på prövning beroende. I sådant fall
skall förstnämnda ansökan förklaras vilande i avbidan på meddelande av
slutligt beslut i anledning av den andra ansökningen. Den länsstyrelse,
hos vilken den tidigare ansökningen gjorts, är pliktig att, då sådant
beslut meddelats, därom ofördröjligen underrätta den andra
länsstyrelsen. Varder genom beslutet förrättningsman förordnad, vare
den vilande ansökningen förfallen.

2 § Uppkommer under handläggningen av särskilda förrättningar rörande
betesreglering fråga, huruvida viss mark bör omfattas av den ena eller
den andra förrättningen, och äro vederbörande synenämnder av olika
meningar härutinnan, gälle den mening, som hävdas av synenämnden vid
den förrättning, beträffande vilken förordnande först meddelats. I
förordnande om förrättning rörande betesreglering skall intagas erinran
om vad sålunda gäller.

3 § Vid underrätt och hovrätt, må sådan utskrift av utslag som avses i
33 § andra stycket lagen om ägofred ej expedieras förrän tiden för
fullföljd av talan utgått. Utskriften skall förses med bevis, huruvida
talan rätteligen fullföljts eller ej. Kungörelse (1947:854).

4 § Sedan förrättningsakt jämlikt 33 § lagen om ägofred insänts till
lantmäterikontoret i vederbörande län, åligger det överlantmätaren, där
förrättningen angår fastighet i annat län, att till lantmäterikontoret
i detta län ofördröjligen översända avskrift av akten ävensom, i
förekommande fall, avskrift av domstols utslag över klander av
förrättningen samt, där förrättningen angår fastighet i stad eller i
samhälle, där byggnadslagens bestämmelser för stad äga tillämpning, att
till byggnadsnämnden i staden eller samhället översända avskrifter som
nyss sagts. Vad nu stadgats i fråga om förrättningsakt äge motsvarande
tillämpning beträffande sådant utdrag av avhandlingsprotokollet, som
jämlikt 36 eller 37 § lagen om ägofred genom rättens försorg översänts
till länets lantmäterikontor.

Myndighet, till vilken avskrift enligt första stycket översänts, har
att på lämpligt sätt förvara densamma. Kungörelse (1947:854).