Kungörelse (1933:519) om ersättning till vissa synemän samt till sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

SFS nr
1933:519
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1933-08-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 1981:1062

1 § Förordnas annan än i statens tjänst anställd lantmätare att
företaga förrättning enligt lagen om ägofred, äger han åtnjuta, förutom
resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande allmänna
resereglemente, arvode med tio kronor för varje dag, som han varit
sysselsatt med förrättningen. Har förrättningsmannen viss dag för
förrättningen använt kortare tid än åtta timmar, skall arvodet jämkas i
förhållande till den sålunda använda tiden. I arvode, som nu sagts,
ingår ersättning för upprättande i koncept av protokoll, utlåtande,
avhandlingar om ingångna föreningar och övriga förrättningshandlingar.

För verkställande av avskrift eller utdrag av sagda handlingar äger
förrättningsmannen utfå gottgörelse med femtio öre för sida. För
kopiering av handlingarna tillhörande karta utgår arvode enligt de i
första stycket angivna grunder för den tid, som därtill använts.

Det åligger förrättningsmannen att i protokollet vid förrättningen göra
anteckning om de dagar, för vilka dagarvode debiterats, samt om de
olika slag av åtgärder, som under envar av dessa dagar verkställts.

2 § God man, som utses att biträda förrättingsmannen vid förrättning
enligt lagen om ägofred, så ock den, vilken tillkallas såsom sakkunnigt
biträde vid sådan förrättning, äger åtnjuta resekostnads- och
traktamentsersättning enligt gällande allmänna resereglemente. Till
sakkunnigt biträde utgår därjämte arvode enligt de i 1 § angivna
grunder för den tid biträdet varit sysselsatt med fullgörande av sitt
uppdrag.

Vad nu stadgats äger ej tillämpning, där i statens tjänst anställd
lantmätare tillkallas såsom sakkunnigt biträde. Sådan befattningshavare
är berättigad att för uppdragets fullgörande njuta ersättning såsom för
tjänsteförrättning, och äge i fråga om sådan ersättning vad i
författning är stadgat om lantmätares ersättning för tjänsteförrättning
motsvarande tillämpning.

3 § Det åligger förrättningsman, som i 1 § sägs, så ock god man att,
då förrättningen avslutats, avgiva räkning å honom tillkommande
ersättning. Sådan räkning skall upprättas i två exemplar, varav det ena
bifogas förrättningshandlingarna och det andra genom
förrättningsmannens försorg tillställes sökanden till förrättningen
eller, där flera äro sökande, någon av dem.

4 § Sakkunnigt biträde har att efter slutförandet av sitt uppdrag till
förrättningsmannen överlämna räkning å biträdet tillkommande
ersättning.

5 § Har annan än i statens tjänst anställd lantmätare tillkallats
såsom sakkunnigt biträde, ankommer å synemännen att, sedan räkning
enligt 4 § avgivits, pröva beloppet av biträdet tillkommande
ersättning samt meddela beslut härom vid sammanträde med sakägarna. Av
beslutet skall biträdet genom förrättningsmannens försorg kostnadsfritt
erhålla del.

Nöjes ej sakägare eller biträdet åt synemännens beslut, äger han att
däröver föra klagan hos länsstyrelsen genom besvär före klockan tolv å
trettionde dagen från det beslutet meddelades eller, där klagan föres
av biträdet, från det biträdet erhöll del av beslutet.

Över länsstyrelsens beslut må klagan föras hos Kungl. Maj:t genom
besvär, vilka skola hava inkommit till jordbruksdepartementet före
klockan tolv å trettionde dagen från den dag klaganden erhållit del av
beslut.

Klagan, som föres av en sakägare, gäller jämväl till förmån för övriga
sakägare.

6 § Har beslut om ersättning till sakkunnigt biträde enligt 5 §
vunnit laga kraft, får det verkställas enligt föreskrifterna i
utsökningsbalken om fordran för vilken betalningsskyldighet har ålagts
genom dom som har vunnit laga kraft. Förordning (1981:1062).