Kungörelse (1933:520) angående rese- och traktamentsklass i vissa fall för förrättningsman och sakkunnigt biträde vid förrättning enligt lagen om ägofred

SFS nr
1933:520
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1933-08-28

Kungl. Maj:t, som i denna dag utfärdad kungörelse (nr 519) bestämt,
att, där annan än i statens tjänst anställd lantmätare förordnas att
företaga förrätting enligt lagen om ägofred eller tillkallas såsom
sakkunnigt biträde vid sådan förrättning, denne äger åtnjuta
resekostnads- och traktamentsersättning enligt gällande allmänna
resereglemente, har funnit gott förordna, att förrättningsman och
sakkunnigt biräde, som nu sagts, skola hänföras till rese- och
traktamentsklass II E i allmänna resereglementet.