Kungörelse (1933:521) med vissa föreskrifter i fråga om redovisning av förrättningsakt rörande förrättning enligt lagen om ägofred

SFS nr
1933:521
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1933-08-28

1 § Har förrättning enligt lagen om ägofred verkställts av annan
än
distriktslantmätare eller sådan extra lantmätare, som avses i 55 §
lantmäteriinstruktionen den 11 november 1927 (nr 107), och underlåter
förrättningsmannen att inom stadgad tid insända förrättningsakten till
den myndighet, hos vilken akten skall förvaras, äge, på framställning
av denna myndighet, lantmäteristyrelsen genom lämpligt vite tillhålla
förrättningsmannen att fullgöra honom åliggande redovisningsskyldighet.

Vite, som av lantmäteristyrelsen ådömes, tillfaller kronan. Saknas
tillgång till gäldandet av vite, skall förvandling ske enligt allmänna
strafflagen.

2 § Den, som icke åtnöjes med lantmäteristyrelsens beslut enligt 1 §,
äger att hos Kungl. Maj:t söka ändring genom besvär, vilka skola hava
inkommit till jordbruksdepartementet före klockan tolv å trettionde
dagen efter den, då klaganden erhållit del av beslutet.