Cirkulär till statsmyndigheterna (1933:614) om tillämpningen av föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden;

SFS nr
1933:614
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1933-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS1987:1102
Upphävd
1988-01-01

Med anledning av en av statens organisationsnämnd gjord framställning
vill Kungl. Maj:t erinra statsmyndigheterna om angelägenheten av att
föreskrifterna i kungörelsen den 3 juli 1916 (nr 338) angående sättet
för skriftväxling mellan domstolar, civila, militära och ecklesiastika
ämbetsmyndigheter samt ämbets- och tjänstemän i tjänsten rörande ärenden
noggrant iakttagas, så att icke vid delgivning av beslut, tillställande
av handlingar, införskaffande av upplysningar m.m. länsstyrelse eller
annan ämbetsmyndighet anlitas såsom mellanhand i andra fall än då sådant
med hänsyn till bestämmelserna i nämnda kungörelse prövas påkallat.

Tillika anbefaller Kungl. Maj:t envar statsmyndighet att tillse, att
föreskrifterna i berörda kungörelse samt Kungl. Maj:ts nu givna erinran
iakttagas av samtliga de befattningshavare hos myndigheten, vilka hava
att ägna förberedande eller slutlig handläggning åt ärenden, i vilka
tillämpning av bestämmelserna i kungörelsen kan ifrågakomma.