Kungörelse (1933:618) angående biträde av Justitiedepartementet för delgivning av handlingar i utlandet

SFS nr
1933:618
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1933-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:982
Upphävd
2014-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:707

Den som vill påkalla utrikesdepartementets biträde för handlings
delvigning med någon, som vistas utom riket, skall till departementet
ingiva eller insända skriftlig framställning därom med uppgift om
adressen å den, med vilken delgivning skall ske, och, såvitt möjligt,
om hans medborgarskap samt, i förekommande fall, huruvida delgivning
önskas verkställd endast under förutsättning att det kan ske före viss
tid. Vid framställningen skola fogas två exemplar, i huvudskrift eller
besannad avskrift, av den handling som skall delgivas.

Enskild sökande skall dessutom förbinda sig att svara för
delgivningskostnaden. Där det särskilt äskas av utrikesdepartementet,
vare han ock pliktig antingen att nedsätta det belopp, vartill nämnda
kostnad skäligen kan beräknas, eller att avlämna löftesskrift av två
vederhäftiga inom riket bosatta svenska medborgare, vilka en för båda
och båda för en borga för kostnaden såsom för egen skuld.

Den som vill påkalla Justitiedepartementets biträde för handlings
delvigning med någon, som vistas utom riket, skall till departementet
ingiva eller insända skriftlig framställning därom med uppgift om
adressen å den, med vilken delgivning skall ske, och, såvitt möjligt,
om hans medborgarskap samt, i förekommande fall, huruvida delgivning
önskas verkställd endast under förutsättning att det kan ske före viss
tid. Vid framställningen skola fogas två exemplar, i huvudskrift eller
besannad avskrift, av den handling som skall delgivas.

Enskild sökande skall dessutom förbinda sig att svara för
delgivningskostnaden. Där det särskilt äskas av Justitiedepartementet,
vare han ock pliktig antingen att nedsätta det belopp, vartill nämnda
kostnad skäligen kan beräknas, eller att avlämna löftesskrift av två
vederhäftiga inom riket bosatta svenska medborgare, vilka en för båda
och båda för en borga för kostnaden såsom för egen skuld.
Förordning (2000:707).