Kungörelse (1933:668) om beskaffenheten av laggillt stängsel i vissa delar av riket m.m.

SFS nr
1933:668
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1933-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:1245

Kungl. Maj:t har, med stöd av 5 § andra stycket och 6 § andra stycket lagen den
2 juni 1933 (nr 269) om ägofred, efter hörande av vederbörande
landsting och hushållningssällskap funnit gott förordna som följer:

1. Stängsel, varom i sagda lag förmäles, skall i nedan angivna delar
av riket freda, förutom mot större hemdjur (hästar och nötkreatur),
jämväl mot följande slag av mindre hemdjur, nämligen i Fårö socken
av Gotlands län och i Tjörns härad av Göteborgs och Bohus län mot
får samt i Västernorrlands län ävensom i de inom skyddsskogsgränsen
belägna delarna av Jämtlands län mot får och getter.

2. Stängsel, som i sagda lag avses, skall om våren vara i fredgillt
stånd i Skåne län den 15 april, i Stockholms,
Jönköpings, Blekinge och Hallands län den 1 maj, i Västerbottens och
Norrbottens län med undantag av länens lappmarker den 1 juni samt i
nämnda lappmarker den 15 juni. Förordning (1996:1245).

3. Där föreskrift, som enligt denna kungörelse gäller för visst
område, avser, att stängsel inom området skall om våren hållas
fredgillt tidigare dag än den, som i 6 § första stycket lagen om
ägofred eller denna kungörelse i sådant avseende stadgats för
angränsande område, skall föreskriften äga tillämpning jämväl i fråga om
stängsel, som skall hållas i gränsen mellan områdena. I annat fall
skall beträffande sådant stängsel vad härutinnan är stadgat för det
senare området gälla. Kungörelse (1946:178).