/r1/ Kungl. Maj:ts Förordning (1933:78) angående beteckning för vissa slag av vin;

SFS nr
1933:78
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1933-03-13
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:250

1 § Vid utbjudande eller försäljning av dryck, som jämlikt 1 §
förordningen den 14 juni 1917 angående försäljning av rusdrycker, sådant
detta författningsrum lyder enligt förordning den 11 juni 1926 (nr 208),
är att anse såsom vin men icke är framställd av saft av färska druvor,
skall för drycken användas beteckning, varav tydligt framgår att den är
framställd av annat än sådan druvsaft, såsom “fruktvin” eller dylikt,
och må icke såsom beteckning för drycken användas ordet vin eller
motsvarande ord å främmande språk annat än i ordsammanställning av det
slag som ovan avses.

2 § Den som bryter mot vad i 1 § föreskrivits döms till böter.

Har någon under tid, då han är ställd under åtal för förseelse mot denna
förordning, fortsatt samma förseelse, skall han för varje gång åtal
därför väcks fällas till särskilt ansvar. Lag (1991:250).

3 § Förseelse mot denna förordning åtalas av allmän åklagare vid allmän
domstol. Lag (1991:250).