Kungl. Maj:ts Förordning (1934:105) om blindhetsersättning;

SFS nr
1934:105
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1934-04-20
Författningen har upphävts genom
SFS 1946:432
Upphävd
1948-01-01

1 § Den som saknar synförmåga eller vars synförmåga, sedan
ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att han saknar ledsyn, anses i
denna förordning som blind och är, där ej nedan annorlunda stadgas,
berättigad till blindhetsersättning. Ersättningen utgår med ett belopp
av femhundra kronor för år räknat.

2 § Från rätt till blindhetsersättning äro undantagna:

a) utländsk medborgare samt svensk medborgare, som författningsenligt
icke skall vara mantalsskriven i riket;

b) den som icke fyllt sexton år;

c) den som enligt gällande bestämmelser om blindundervisning är
skolpliktig;

d) den som blivit blind efter fyllda sextio år;

e) den som uppsåtligen ådragit sig blindhet;

f) den som utan giltig anledning vägrar att efterkomma förordnande om
läkarbehandling eller behandling å sjukvårdsanstalt, som i 5 § sägs;

g) den som uppenbarligen icke efter förmåga söker ärligen bidraga till
sin försörjning eller är hemfallen åt alkoholmissbruk;

h) den som undergår omedelbart för brott ådömt frihetsstraff eller är
intagen å interneringsanstalt för återfallsförbrytare, vårdanstalt för
förminskat tillräkneliga förbrytare, allmän uppfostringsanstalt,
tvångsarbetsanstalt, alkoholistanstalt eller skyddshem;

i) den som är eller uppenbarligen bör vara intagen å anstalt för blinda
med komplicerat lyte, sinnessjuka, sinnesslöa, fallandesjuka eller
kroniskt sjuka eller å fattigvårdsanstalt;

k) den som i annat fall än ovan sagts å anstalt eller eljest åtnjuter
kostnadsfri vård på statens bekostnad;

l) den vars egen eller vars försörjningspliktiga anhörigas ekonomiska
ställning är sådan att blindhetsersättning rimligen icke bör till honom
utgå.

Från rätt till blindhetsersättning må för viss tid uteslutas:

a) den som genom grov vårdslöshet ådragit sig blindhet;

b) den som i avsikt att erhålla blindhetsersättning avhänt sig eller
undandolt inkomst eller egendom av betydelse att kunna inverka på frågan
om dylik ersättning.

Utan hinder av vad i första stycket under a) stadgas äger Konungen,
under förutsättning av ömsesidighet, träffa överenskommelse med
främmande stat, att dess medborgare skola i avseende å tillämpningen av
denna förordning likställas med svensk medborgare, som
författningsenligt skall vara i riket mantalsskriven.

3 § Ansökan om blindhetsersättning skall ingivas till pensionsnämndens
ordförande i det pensionsdistrikt, där sökanden är mantalsskriven eller,
om han icke är mantalsskriven i riket, där han författningsenligt skall
vara mantalsskriven.

Ansökningen skall innehålla nödiga upplysningar för bedömande av
sökandens rätt till blindhetsersättning samt en av sökanden på heder och
samvete avgiven förklaring att de lämnade upplysningarna äro med
sanningen överensstämmande. Är sökanden ur stånd att själv avgiva sådan
förklaring, skall riktigheten av upplysningarna intygas av två
trovärdiga, med sökandens förhållanden förtrogna personer. Vid
ansökningen skall fogas prästbevis.

Där så prövas nödigt, skall sökanden jämväl förete läkarintyg.

4 § Det åligger pensionsnämnden att snarast möjligt till
pensionsstyrelsen avgiva utlåtande rörande sökandens rätt till
blindhetsersättning samt därvid översända handlingarna i ärendet och, om
skiljaktiga meningar förekommit, utdrag av nämndens protokoll. Ett
exemplar av nämndens utlåtande skall samtidigt genom ordförandens
försorg med allmänna posten tillställas sökanden.

I övrigt skola bestämmelserna om pensionsnämnder i 22-25 §§, 26 § första
och andra styckena samt 27 § lagen om allmän pensionsförsäkring i
tillämpliga delar gälla.

5 § Pensionsstyrelsen äger, när särskilda skäl därtill äro, föreskriva,
att sökanden skall undersökas av ögonläkare. Styrelsen må ock förordna,
att sökanden skall undergå läkarbehandling eller behandling å
sjukvårdsanstalt, såframt synförmågan därigenom kan antagas bliva
förbättrad.

6 § Finner pensionsstyrelsen sökanden berättigad till
blindhetsersättning, skall styrelsen utfärda bevis att ersättning blivit
honom tillerkänd. Sådant bevis översändes av styrelsen till
pensionsnämndens ordförande och tillställes sökanden genom dennes
försorg.

7 § Inträffar sådant förhållande att den som tillerkänts
blindhetsersättning icke vidare bör komma i åtnjutande därav, ankommer
det på pensionsstyrelsen att, sedan denne och pensionsnämnden eller dess
ordförande beretts tillfälle att yttra sig, förordna om indragning av
ersättningen.

Finnes grundad anledning antaga att ersättning bör indragas, äger
pensionsstyrelsen, innan beslut därom i vederbörlig ordning fattats,
förordna att ersättningen tillsvidare icke skall utbetalas.

Det åligger pensionsnämnd, pensionsnämnds ordförande och ombud, varom i
27 § lagen om allmän pensionsförsäkring förmäles, att till
pensionsstyrelsen ofördröjligen anmäla förhållande, som kan antagas böra
föranleda indragning av ersättning.

Undergår någon som åtnjuter blindhetsersättning omedelbart för brott
ådömt frihetsstraff eller har någon som åtnjuter sådan ersättning blivit
intagen å anstalt eller hem, som i 2 § h)-k) avses, åligger det
straffinrättningens, anstaltens eller hemmets föreståndare att
ofördröjligen göra anmälan därom till pensionsstyrelsen.

8 § Över pensionsstyrelsens beslut må klagan ej föras av enskild
sakägare. Justitiekanslern eller efter justitiekanslerns medgivande
kommun, pensionsnämnds ordförande och i 27 § lagen om allmän
pensionsförsäkring omförmält ombud må söka ändring i pensionsstyrelsens
beslut hos Konungen genom besvär, vilka, vid talans förlust, skola före
klockan tolv å trettionde dagen från den dag, beslutet gavs, ingivas
till socialdepartementet.

9 § Blindhetsersättning utgår från och med den månad, varunder
ersättningen söktes, dock tidigast från och med den dag, då blindheten
inträtt, samt till och med den månad, varunder den blinde avlidit eller
ersättningens indragning beslutats.

10 § Angående sättet och tiden för utbetalning av blindhetsersättning
förordnar Konungen.

Ersättningsbelopp, som ej lyftats före utgången av året näst efter det,
under vilket beloppet förfallit till betalning, vare förverkat.

11 § Kostnaden för blindhetsersättning samt för undersökning och
behandling, varom i 5 § förmäles, bestrides av staten.

12 § Rätt till blindhetsersättning kan ej överlåtas och må förty ej för
gäld tagas i mät.

13 § Ansökan, prästbevis och läkarintyg samt utlåtande, varom i 4 §
förmäles, skola avfattas enligt formulär, som fastställas av Konungen
eller myndighet, som Konungen bestämmer.

Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, fastställer jämväl
taxa för läkarintyg och läkarundersökning, som i 3 och 5 §§ avses,
ävensom det belopp, varmed ersättning skall utgå för behandling enligt 5
§, såframt behandlingen skall äga rum å sjukvårdsanstalt.

I statens eller kommuns tjänst anställd läkare är skyldig att utfärda
läkarintyg och verkställa undersökning mot ersättning, som bestämts i
taxan. Har pensionsstyrelsen jämlikt 5 § förordnat om behandling å
sjukvårdsanstalt, som drives av staten, landsting, kommun eller
sammanslutning, vari landsting eller kommun deltager, eller till vars
drift statsbidrag utgår, skall den som förordnandet avser där emottagas,
såvitt plats kan beredas å allmän avdelning för behandling av
ögonsjukdomar.

14 § De närmare föreskrifter, som, utöver vad denna förordning
innehåller, finnas erforderliga för dess tillämpning, meddelas av
Konungen.