Lag (1934:300) om sparbankernas säkerhetskassa

SFS nr
1934:300
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1934-06-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:630

1 § För sparbankerna i riket skall finnas en gemensam fond /k/
(sparbankernas säkerhetskassa) /-k/ med uppgift att i enlighet med de i
denna lag givna bestämmelser trygga sparbankernas verksamhet och
insättarnas rätt.

2 § Såsom bidrag till kassan skall sparbank varje år, därest kassans
behållning ej uppgår till tio miljoner kronor, erlägga ett belopp
motsvarande två hundradels procent av de medel, som sparbanken vid
utgången av nästföregående kalenderår förvaltade.

Vad nu sagts skall ej gälla sparbank, vars fondmedel, sedan i
förekommande fall därifrån avdragits garantifond och i fondmedlen
ingående förlagskapital samt under de tio första åren efter sparbankens
bildande även grundfond, antingen är eller genom bidragets erläggande
skulle bli otillräckliga för uppfyllande av kravet på egna fonder enligt
2 kap. 10 § bankrörelselagen (1987:617). Lag (1987:630).

3 § Sparbank äger, så länge kassan består, ej göra gällande någon rätt
till kassans tillgångar.

Sparbanks rätt till kassans tillgångar vid dess upplösning må ej
uppföras som tillgång i sparbankens räkenskaper eller överlåtas
annorledes än i samband med överlåtelse av sparbankens rörelse å annan
sparbank. Lag (1968:404).

4 § 1 mom. Kassan förvaltas av en styrelse av fem ledamöter med säte i
Stockholm. Av ledamöterna utses en, tillika ordförande, av Konungen
samt de övriga av sparbankerna i den ordning Konungen bestämmer. Finnes
sammanslutning, omfattande mer än halva antalet sparbanker i riket,
äger Konungen bestämma, att denna sammanslutning skall utse visst
antal, minst två, ledamöter i styrelsen; och äger Konungen för sådant
fall i stället för de sparbanker, som ej tillhöra sammanslutningen,
utse återstående antal ledamöter i styrelsen. Suppleanter till lika
antal som de ordinarie ledamöterna utses i samma ordning som dessa.
Arvoden åt styrelsens ledamöter bestämmas av Konungen.

Styrelsens ledamöter och suppleanter utses för en tid av fyra år.
Ledamot eller suppleant må, ändå att den tid för vilken han blivit
utsedd ej gått till ända, skiljas från uppdraget genom beslut av den
eller dem, som utsett honom.

Styrelseledamöter, som genom att överträda denna lag eller med stöd
därav meddelade bestämmelser eller eljest uppsåtligen eller av
vårdslöshet tillskynda kassan skada, svare för skadan en för alla och
alla för en.

2 mom. Chefen för bankinspektionen eller, vid förfall för honom,
ledamot av inspektionen äger vid styrelsens sammanträden deltaga i
överläggningarna och få till protokollet antecknad den mening han
uttalat i ärende som förekommit till behandling. Lag (1962:237).

5 § Kassans medel skola, där ej bankinspektionen efter framställning
från kassans styrelse annat medgiver, insättas hos riksgäldskontoret
eller i riksbanken eller placeras i fullgoda inhemska obligationer;
dock må ett belopp ej överstigande en tiondel av kassans medel innestå
hos inländskt bankaktiebolag eller sparbank. Lag (1962:237).

6 § Kassans styrelse får, efter prövning i varje särskilt fall och på
villkor, som styrelsen får bestämma, med anlitande av kassans medel
lämna dels bistånd åt sparbank, vars fondmedel till följd av inträffade
förluster blivit otillräckliga för uppfyllande av kravet på egna fonder
enligt 2 kap. 10 § bankrörelselagen (1987:617), och åt sparbank, som
annars på grund av inträffade eller väntade förluster råkat i eller kan
befaras råka i svårigheter, dels ock, i den utsträckning det bedöms vara
skäligt, gottgörelse åt insättare i sparbank, som trätt i likvidation
eller försatts i konkurs. Lag (1987:630).

7 § För granskning av styrelsens förvaltning och kassans räkenskaper
utses årligen, på sätt Konungen bestämmer, två revisorer jämte
suppleanter för dem. Revisorerna skola vara med det ekonomiska livet
väl förtrogna personer, och en av dem skall hava vunnit beprövad
erfarenhet beträffande revisionsverksamhet. Arvoden åt revisorerna
bestämmas av Konungen.

Revisorerna hava att efter verkställd granskning avgiva berättelse
däröver till bankinspektionen. Inspektionen, som även själv må företaga
erforderlig granskning, har att till Konungen avgiva utlåtande över
revisorernas berättelse. Om ansvarsfrihet för styrelsen beslutar
Konungen.

Hava revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av
vårdslöshet tillskyndat kassan skada, äro de pliktiga att en för båda
och båda för en utgiva ersättning för skadan. Lag (1962:237).

8 § De närmare bestämmelser, som erfordras för tillämpning av denna
lag, meddelas av Konungen.

Övergångsbestämmelser

1955:419

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1956.

Vad i denna lag stadgas angående garantifond skall jämväl gälla
säkerhetsfond.