Kungl. Maj:ts förordning (1934:328) om stämpelfrihet vid utbyte av lottbrev mot aktiebrev i anledning av solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag;

SFS nr
1934:328
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1934-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

Vad i 8 § förordningen den 19 november 1914 (nr 383) angående
stämpelavgiften är stadgat därom, att aktiebrev i inländskt aktiebolag
skall, innan det av bolaget utgives, förses med stämpel, skall icke
hava avseende å aktiebrev, som jämlikt 4 § lagen den 16 februari 1934
(nr 18) angående solidariskt bankbolags ombildning till bankaktiebolag
lämnas i utbyte mot lottbrev, som utgivits av solidariskt bankbolag.

Aktiebrev, som sålunda är fritt från stämpel, skall vid utfärdandet av
bolaget förses med anteckning om orsaken härtill. Angående skyldighet
att svara för aktiebrevs förseende med sådan anteckning ävensom i
fråga om ansvar för underlåtenhet att verkställa anteckning, åtal för
sådan förseelse samt förvandling och fördelning av böter, som härför
ådömas, skall vad i förordningen angående stämpelavgiften i nämnda
avseenden föreskrives beträffande aktiebrev i inländskt aktiebolag,
som utfärdas i utbyte mot aktiebrev i samma bolag, äga motsvarande
tillämpning.