Kungörelse (1934:36) om betesreglering i Uppsala län

SFS nr
1934:36
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1934-03-02

Kungl. Maj:t har, med stöd av 12 § lagen den 2 juni 1933 (nr 269)
om
ägofred, på framställning av landstinget och hushållningssällskapet i
Uppsala län funnit gott förordna, att inom nämnda län betesreglering å
skogs- eller utmark, som i sagda paragraf omförmäles, må äga rum på
sätt och under villkor, som i 13-19 §§ lagen om ägofred stadgas.