Lag (1934:437) för Sveriges riksbank

SFS nr
1934:437
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1934-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1385
Upphävd
1989-01-01

I KAP. Inledande bestämmelser

1 § Sveriges riksbank är enligt 9 kap. 12 § regeringsformen myndighet
under riksdagen. Lag (1974:569).

2 § Riksbanken driver bankrörelse enligt denna lag.

I 9 kap. 13 § regeringsformen finns bestämmelser om riksbankens rätt att
ge ut sedlar. Bestämmelser om riksbankens rätt att låta tillverka och ge
ut mynt finns i lagen (1970:1028) om rikets mynt.

Riksbanken får bedriva tryckerirörelse vid sitt sedeltryckeri och
papperstillverkning vid sitt pappersbruk samt bedriva tillverkning av
mynt, medaljer och därmed likartad verksamhet vid sitt myntverk.

Riksbanken får inte delta i eller driva annan rörelse än sådan som är
uttryckligen medgiven enligt denna lag. Lag (1986:91).

II KAP. Om grundfond, reservfond och vinstmedel

3 § Riksbankens grundfond skall utgöra ettusen miljoner kronor. Lag
(1978:357).

4 § Riksbankens reservfond skall utgöra femhundra miljoner kronor.
Därest reservfonden nedgår under detta belopp, skall till densamma
avsättas minst tio procent av riksbankens behållna årliga vinst, intill
dess reservfonden åter uppnått föreskrivet belopp. Lag (1978:357).

5 § Över riksbankens behållna årliga vinst äger riksdagen att förfoga,
dock med iakttagande av vad i 4 § stadgas.

III KAP. Om sedelutgivningen

6 § Av riksbanken utgivna sedlar skola utgöra lagligt betalningsmedel.
Lag (1974:569).

7 § har upphävts genom lag (1938:308).

8 § Riksbanken skall ge ut sedlar på etthundra och ettusen kronor.

Riksbanken får, om fullmäktige finner det lämpligt, ge ut sedlar på fem,
tio, femtio, femhundra och tiotusen kronor. Lag (1985:239).

9 § har upphävts genom lag (1974:569).

10 § Riksbankens utelöpande sedlar skola motsvaras av följande
tillgångar sammanräknade:

a) guldmynt och omyntat guld;

b) lätt säljbara statspapper;

c) allmänna hypoteksbankens och konungariket Sveriges
stadshypotekskassas obligationer ävensom sådana andra inhemska
obligationer, som noteras å utländsk börs;

d) växlar, betalbara inom eller utom riket;

e) hos bank eller bankir på utrikes ort i räkning innestående, inom sex
månader till betalning förfallna medel, efter avdrag av riksbankens
skuld i dylik räkning;

f) medel utlånade på bestämd tid av högst tre månader eller med högst
samma uppsägningstid mot säkerhet av sådana statspapper och
obligationer, som omförmälas under b) och c), samt, intill ett belopp av
etthundra miljoner kronor, mot annan säkerhet;

g) tillgodohavande på grund av insats i eller utlåning till
Internationella valutafonden. Lag (1974:569).

11 § har upphävts genom lag (1974:569).

IV KAP. Om bankrörelsen

12 § Riksbanken driver bankrörelse vid huvudkontor i Stockholm samt vid
regionkontor inom riket. Lag (1983:179).

13 § Riksbanken må köpa och sälja guld och silver. Lag (1974:569).

14 § Riksbanken må köpa och sälja utländska valutor. Lag (1975:1015).

15 § Riksbanken må upptaga utländsk kredit ävensom bevilja utländsk
centralbank och Internationella valutafonden kredit. Efter riksdagens
bestämmande må kredit också beviljas annan internationell
finansorganisation vari svenska staten är medlem.

Därjämte må riksbanken hos utländsk bankinrättning insätta penningar.
Riksbanken må mottaga penningar såsom insättning för utländsk stat eller
offentlig myndighet eller för mellanstatlig organisation eller för
utländsk bankinrättning. Insättning må mottagas med eller utan
räntegottgörelse. Lag (1975:1015).

15 a § Riksbanken må förvärva de särskilda dragningsrätter, som må
tillkomma Sverige på grund av svenskt delägarskap i Internationella
valutafondens särskilda dragningskonto, och har att fullgöra de
skyldigheter som följer av sådant delägarskap. Lag (1968:684).

16 § Riksbanken får köpa och sälja:

a) svenska statsobligationer och övriga svenska statspapper;

b) andra svenska obligationer;

c) lätt säljbara utländska statsobligationer och övriga statspapper;

d) andra lätt säljbara utländska obligationer än statsobligationer.

Riksbanken får även förmedla köp och försäljning av sådana obligationer
och statspapper som nämns ovan.

Dessutom får riksbanken, inom ramen för riksbankens uppgifter som
centralbank, förvärva aktier, andelar i ekonomiska föreningar eller
liknande rättigheter samt ikläda sig härmed förenade förpliktelser, om
fullmäktige så beslutar. Lag (1986:316).

17 § Riksbanken må driva utlåningsrörelse medelst:

a) diskontering av växlar, som förfalla till betalning inom sex månader;

b) utlåning mot förbindelse till återbetalning antingen å bestämd tid av
högst sex månader eller ock efter högst tre månaders uppsägning samt mot
pant av obligationer, aktier eller andra värdepapper; dock att kommun
och annan därmed jämförlig samfällighet samt svenskt bankaktiebolag må,
på ovan stadgade återbetalningsvillkor, kunna erhålla lån utan annan
säkerhet än dess egen förbindelse;

c) utlåning mot förbindelse till återbetalning å bestämd tid av högst
sex månader i förening med panträtt, som upplåtits i varor satta i
förvar hos tredje man, vilken förbundit sig att hålla dem eller deras
värde riksbanken tillhanda, för så vitt den, som åtagit sig
förbindelsen, prövas därför vederhäftig;

d) beviljande på högst tolv månader av kredit i checkräkning mot pant av
svenska statens, allmänna hypoteksbankens eller konungariket Sveriges
stadshypotekskassas obligationer eller, intill ett belopp av femton
miljoner kronor, mot annan säkerhet; dock att svenskt bankaktiebolag må
kunna erhålla kredit i checkräkning utan annan säkerhet än dess egen
förbindelse.

Riksbanken får dessutom bevilja Sveriges Investeringsbank Aktiebolag
kredit i checkräkning, intill ett belopp av tvåhundra miljoner kronor,
utan annan säkerhet än bolagets egen förbindelse. Lag (1982:665).

18 § har upphört att gälla genom lag (1983:179).

19 § Riksbanken må såväl vid huvudkontoret som vid regionkontoren

a) på checkräkning utan räntegottgörelse mottaga penningar att
återbetalas vid anfordran samt

b) på depositionsräkning utan räntegottgörelse mottaga penningar att
återbetalas vid anfordran eller å tid, som vid insättningen bestämmes,
skolande bevis över sålunda insatta penningar ställas till viss man.

Dock må fullmäktige medgiva, att firmor, som hava växeldiskontering i
riksbanken och ej själva driva bankrörelse, erhålla räntegottgörelse å
medel innestående å checkräkning.

Där omständigheterna sådant påkalla, må fullmäktige även i annat fall än
i nästföregående stycke sägs medgiva räntegottgörelse å insatta medel.

Fullmäktige må även vidtaga de anordningar, som kunna finnas
erforderliga för underlättande av betalningsutjämning (clearing). Lag
(1983:179).

20 § Riksbanken är pliktig att utan räntegottgörelse för statsverkets
räkning mottaga penningar och att av statsverkets tillgodohavande
verkställa utbetalningar enligt därom meddelade föreskrifter.

21 § Riksbanken är pliktig att vid såväl huvudkontoret som
regionkontoren, utan avgift, mot inbetalning av penningar tillhandahålla
växel på Sveriges riksbank i Stockholm, betalbar vid uppvisandet, samt
må vid varje kontor mottaga penningar för utbetaltning å annan ort. Lag
(1983:179).

22 § Riksbanken må driva inkassorörelse.

23 § har upphävts genom lag (1974:569).

24 § Riksbanken må till förvar emottaga guld och silver, myntat eller i
plants, ävensom obligationer, aktier och andra värdepapper samt gods
under försegling. Lag (1982:665).

25 § Riksbanken får förvärva sådana fastigheter som är avsedda för
riksbankens kontor, sedeltryckeri, pappersbruk och myntverk.

För att skydda en fordran får riksbanken

1. på offentlig auktion eller fondbörs eller vid exekutiv försäljning
köpa egendom, som är utmätt eller utgör säkerhet för fordringen,

2. som betalning för fordran överta egendom som utgör säkerhet för
fordringen eller annan egendom.

Den egendom som riksbanken har förvärvat enligt andra stycket skall
avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan ske utan
förlust. Lag (1986:91).

V KAP. Om räkenskapernas avslutande och offentliggörande

26 § Vid varje kalenderårs slut skall fullständigt bokslut upprättas.

Riksbankens fasta egendom, dess inventarier samt mynt- och medaljsamling
skola bokföras inom linjen.

27 § Omedelbart efter varje månads slut skall upprättas en översikt,
utvisande under särskilda rubriker riksbankens tillgångar och skulder.
Denna översikt skall därefter ofördröjligen tryckas och med allmänna
tidningarna utdelas.

Därjämte skall för den sjunde, femtonde, tjugutredje och sista dagen i
varje månad eller, om sådan dag infaller på arbetsfri dag, för
nästföregående arbetsdag upprättas och i Post- och Inrikes Tidningar
införas uppgift om riksbankens i 10 § omförmälda tillgångar och
utelöpande sedlar. Lag (1977:686).

VI KAP. Om riksbankens styrelse och förvaltning

28 § Riksbanken förvaltas enligt 9 kap. 12 § regeringsformen av sju
fullmäktige.

Fullmäktige få icke utöva sina befogenheter på område som är ockuperat
av främmande makt. Vid sammanträde, som hålles när riket till någon del
är ockuperat, skola minst tre fullmäktige vara närvarande. Lag
(1974:569).

29 § har upphävts genom lag (1974:930).

30 § Statsråd eller fullmäktig i riksgäldskontoret må ej vara fullmäktig
i riksbanken eller vice chef för riksbanken. Lag (1974:569).

31 § Den som är omyndig eller i konkurstillstånd må ej vara fullmäktig i
riksbanken.

Fullmäktig må ej vara ledamot av styrelse i annan bank än sådan utländsk
bank, i vilken staten genom riksbanken eller annat organ är delägare.

Vad i denna paragraf stadgas om fullmäktig gäller även vice chefen för
riksbanken. Lag (1974:569).

32 § Fullmäktige kunna ej i och för sin befattning med riksbanken
emottaga föreskrifter av någon annan än riksdagen; och äro fullmäktige
för sina åtgärder i denna egenskap riksdagen eller dess finansutskott
och revisorer allena redo skyldiga.

I fråga om ansvarsfrihet för fullmäktige beslutar riksdagen. Lag
(1974:569).

33 § Har regeringen på framställning av fullmäktige i riksbanken eller,
där regeringen eljest så prövat nödigt, förordnat ombud att med
fullmäktige i något särskilt ärende förhandla, må fullmäktige med
regeringens ombud överlägga, men är det fullmäktige förbjudet att i
ombudets närvaro fatta beslut. Lag (1974:569).

34 § Styrelse vid regionkontoren utses av fullmäktige enligt
föreskrifter, som riksdagen äger att meddela. Lag (1983:179).

35 § Om det i riksbankens bankrörelse framkommer uppgifter som ger
anledning att anta att ett brott har begåtts, skall riksbanken
underrätta polismyndighet eller åklagarmyndighet.

Riksbanken får, när särskilda skäl föreligger, underlåta att göra
anmälan enligt första stycket. Lag (1981:109).

36 § har upphört att gälla genom lag (1980:161).

37 § Varje år före utgången av januari skola fullmäktige till riksdagen
avgiva berättelse angående riksbankens tillstånd, rörelse och
förvaltning. Lag (1970:900).

38 § De föreskrifter, som utöver denna lag erfordras angående
riksbankens förvaltning, meddelas i lag med reglemente för riksbanken.
Lag (1974:569).