Brev (1934:447)till socialstyrelsen angående bestämmelser i anledning av överenskommelse mellen Sverige och Frankrike rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för vissa svenska och franska medborgare

SFS nr
1934:447
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1934-07-06

Mellan Sverige och Frankrike har den 9 juni 1934 avslutats en
överenskommelse rörande lättnader i avseende å främlingskontrollen för
medborgare från nämnda länder, som för en begränsad tid begiva sig från
hemlandet till det andra landet i syfte att i sistnämnda land under
innehavande av anställning i ett industri- eller handelsföretag utbilda
sig i landets språk samt i dess handels- och yrkesmetoder. Denna
överenskommelse, som träder i kraft den 9 juli 1934, innehåller i
huvudsak följande bestämmelser.

Oavsett situationen på arbetsmarknaden i vederbörande yrke lämnas
årligen tillstånd till arbetsanställning åt högst 50 sådana manliga
eller kvinnliga medborgare från det andra landet, vilka avses i
överenskommelsen. I regel böra de icke hava överskridit en ålder av 30
år. Tillståndet lämnas i allmänhet för en tid av ett år men kan
undantagsvis förlängas för en tid av sex månader. Den, som önskar komma
i åtnjutnade av de förmåner överenskommelsen bereder, bör därom göra
ansökan till den myndighet i hemlandet, vilken har till uppgift att
handlägga ansökningar av sådana svenska och franska medborgare, vilka
avses i överenskommelsen. I ansökningen bör lämnas alla erforderliga
upplysningar och särskilt uppgivas det industri- eller handelsföretag, i
vilket anställning erhållits, samt de avtalade lönevillkoren. Det
tillkommer nämnda myndighet att pröva, huruvida anledning föreligger att
under åberopande av örenskommelsen översända ansökningen till
motsvarande myndighet i det andra landet. Vid denna prövning skall
hänsyn tagas till den årliga kontingent, som är fastställd, samt till
olika yrkesgruppers intresse. Den ifrågavarande myndigheten i det andra
landet prövar därefter ansökningen med hänsyn till bland annat de
avtalade lönevillkoren.

Med skrivelser den 20 juni 1934 till justitiedepartementet och
socialdepartementet har utrikesdepartementet överlämnat bland annat
avskrift av överenskommelsen för den åtgärd, som kunde ankomma på
vederbörande departement. Jämlikt Kungl. Maj:ts beslut den 22 juni 1934
har socialstyrelsen i skrivelse den 2 juli 1934 avgivit förslag till de
bestämmelser, som borde av Kungl. Maj:t utfärdas med anledning av
ifrågavarande överenskommelse.