Kungörelse (1934:515) med tillämpningsföreskrifter till lagen den 15 juni 1934 (nr 300) om sparbankernas säkerhetskassa

SFS nr
1934:515
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1934-11-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:109

1 § Fristående sparbankers riksförbund får utse fyra av ledamöterna
i styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa. Förordning (1995:109).

2 § Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det
erfordras för behandling av föreliggande ärenden. Sammanträde skall
äga rum i Stockholm, där ej särskilda omständigheter föranleda
hållande av sammanträde å annan ort.

Till sammanträde skola samtliga styrelseledamöter eller, vid förfall,
erforderligt antal suppleanter kallas, varjämte underrättelse om
sammanträdet med angivande av de ärenden, som därvid skola förekomma
till behandling, skall tillställas bankinspektionen.

Jämväl bankinspektionen äge, när så prövas nödigt, sammankalla kassans
styrelse. Kungörelse (1973:68).

3 § Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras på
sätt styrelsen bestämmer.

4 § Beslut om bistånd åt sparbank eller om gottgörelse åt insättare i
sparbank må ej fattas, med mindre hela antalet styrelseledamöter är
tillstädes.

Beträffande andra ärenden är styrelsen beslutför, då fyra ledamöter
äro tillstädes; dock må, ändå att allenast tre ledamöter, bland dem
ordföranden eller dennes suppleant, äro närvarande, beslut fattas, där
samtliga äro ense om beslutet.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta
röstande förena sig, eller vid lika röstetal den mening, som biträdes
av ordföranden vid sammanträdet.

Finnes utgången av fråga, som föreligger till behandling inom
styrelsen, vara av beskaffenhet att lända till nytta eler skada för
ledamot av densamma eller honom närstående person eller företag, må
den ledamot ej deltaga i handläggningen av frågan. Kungörelse
(1940:130).

5 § Styrelsen antager och entledigar befattningshavare hos kassan samt
bestämmer deras löner och övriga anställningsvillkor.

I mån av behov skall instruktion för befattningshavarna utfärdas av
styrelsen.

6 § Styrelsen äger bemyndiga ledamöter och suppleanter i styrelsen
ävensom befattningshavarna hos kassan att minst två i förening teckna
kassans firma; dock skall minst en ledamot eller suppleant deltaga i
firmans tecknande.

7 § Finansinspektionen utser årligen en av kassans revisorer och en
revisorsuppleant. Fristående sparbankers riksförbund får årligen utse
den andra revisorn och en revisorsuppleant. Revisorerna skall ha
erfarenhet av revisionsverksamhet. Förordning (1995:109).

8 § Kassans räkenskaper avslutas för kalenderår.

Styrelsen skall årligen före utgången av februari månad avgiva och
till kassans revisorer överlämna berättelse över förvaltningen under
nästföregående år. Avskrift av berättelsen skall tillställas
bankinspektionen samt envar sparbank i riket. Kungörelse (1973:68).

9 § Styrelsen skall bereda revisor tillfälle att när som helst granska
kassans böcker, räkenskaper och andra handlingar samt inventera dess
kassa och värdehandlingar.

Revisorerna hava att senast den 31 mars varje år till bankinspektionen
avgiva revisionsberättelse, i vilken de skola till- eller avstyrka
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. Avskrift av
revisionsberättelsen skall genom styrelsens försorg tillställas envar
sparbank i riket. Kungörelse (1973:68).

10 § Med ledning av översikt, som jämlikt 61 § lagen om sparbanker
skall insändas till bankinspektionen, skall inspektionen, därest
säkerhetskassans behållning ej uppgår till tio miljoner kronor,
årligen efter ingången av juli månad till varje sparbank, som har att
för året erlägga bidrag till kassan, avlämna uppgift om bidragets
belopp, varjämte förteckning över bidragsbeloppen skall tillställas
kassan. Det åligger sparbank att, inom en månad efter det uppgift om
bidragsbeloppet erhållits, till kassan insända detta. Kassans
styrelse har att övervaka, att sparbankernas bidragsbelopp behörigen
erläggas. Kungörelse (1973:68).