Lag (1934:53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska tulltjänstemän

SFS nr
1934:53
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1934-03-23

Kungl. Maj:t har, med riksdagen, funnit gott förordna, att Konungen
efter avtal med främmande stat må föreskriva, att i vad rör visst
bestämt vattenområde utanför Sveriges kust bevakningspersonal
från den främmande staten skall, i den utsträckning Konungen
bestämmer, äga samma befogenhet och åtnjuta samma skydd och rätt till
beslagarandel eller motsvarande förmåner, som tillkomma svenska
tulltjänstemän vid bekämpande av olovlig införsel till Sverige av
spritdrycker och vin.