Kungörelse (1934:59) om bestridande med allmänna medel av vissa med betesreglering förenade kostnader

SFS nr
1934:59
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1934-03-23

1 § Av allmänna medel må på de villkor och i den omfattning, här
nedan
sägs, för ägare av sådan fastighet, åt vilken enligt 19 § lagen om
ägofred betesmark må i visst fall upplåtas vid betesreglering,
bestridas kostnader dels för förrättning angående betesreglering, dels
ock för biträde vid dylik förrättning eller vid upprättande av sådan
förening angående betesreglering, som omförmäles i 36 § lagen om
ägofred.

2 § För varje län, där förordnande om betesreglering enligt 12 § lagen
om ägofred är gällande, skall av länsstyrelsen förordnas lämplig
person, vilken skall hava till åliggande att på anmodan lämna i 1 §
omförmäld fastighetsägare, som må vara i behov därav, biträde vid
upprättande av sådan förening rörande betesreglering, som angives i
36 § lagen om ägofred.

Sådant förordnande bör företrädesvis meddelas jordbrukskonsulent eller
annan tjänsteman hos länets hushållningssällskap.

Biträde, varom i första stycket förmäles, avser jämväl ombesörjande av
föreningens intagande i domboken samt upprättande av ansökan enligt 3
eller 5 §.

3 § Rätt att få kostnad för biträde enligt 2 § bestridd av allmänna
medel må tillerkännas i 1 § omförmäld fastighetsägare, som prövas vara
i behov därav.

Ansökan härom skall av fastighetsägaren göras hos länsstyrelsen, som
har att skyndsamt meddela beslut i ärendet. Beslutet skall genom
länsstyrelsens försorg ofördröjligen tillställas sökanden ävensom den
person, som av länsstyrelsen förordnats att lämna biträde.

Bifalles ansökningen, har länsstyrelsen att, sedan räkning av den till
ersättning berättigade ingivits samt vederbörligen granskats, bestämma
med vilket belopp ersättningen skall utgå och därefter utbetala
beloppet.

4 § I 1 § omförmäld fastighetsägare må tillerkännas rätt att få kostnad
för förrättning angående betesreglering eller för erforderligt biträde
vid sådan förrättning bestridd av allmänna medel, där fastighetsägaren
icke äger tillgång till gäldande av sådan kostnad eller efter dess
utgivande skulle sakna medel, som skäligen må anses erforderliga för
hans eget och hans familjs uppehälle.

5 § Fastighetsägare, som vill komma i åtnjutande av förmån, varom i 4 §
förmäles, skall därom göra ansökning hos den länsstyrelse, som
förordnat förrättningsman.

Ansökningen skall åtföljas av skriftlig, på heder och samvete avgiven
uppgift å sökandens förmögenhetsförhållanden och storleken av den
familj, han har att försörja. Denna uppgift skall vara styrkt genom
intyg av offentlig myndighet eller trovärdig person.

Över ansökningen skall länsstyrelsen skyndsamt meddela beslut, som
ofördröjligen skall tillställas sökanden samt vederbörande
förrättningsman.

6 § Bifalles enligt 5 § gjord ansökning om kostnadsfritt biträde vid
förrättning angående betesreglering, förordne länsstyrelsen lämplig
person att mot ersättning av allmänna medel biträda fastighetsägaren
vid förrättningen.

Till sådant biträde bör, såvitt möjligt, förordnas person, boende i
närheten av förrättningsstället.

Förordnandet skall genom länsstyrelsens försorg ofördröjligen
tillställas biträdet.

Efter det räkning av den till ersättning berättigade ingivits till
länsstyrelsen samt vederbörligen granskats, har länsstyrelsen att
bestämma, med vilket belopp ersättningen skall utgå, samt därefter
utbetala beloppet.

7 § Varder enligt 5 § gjord ansökning, avseende kostnad för förrättning
angående betesreglering, bifallen, har länsstyrelsen, sedan i laga
ordning fastställts huru stor andel av förrättningskostnaden belöper å
fastighetsägaren samt storleken av kostnaden behörigen styrkts genom
räkningar eller annorledes, att bestämma, med vilket belopp ersättning
för berörda andel skall utgå, samt därefter till vederbörande utbetala
beloppet.

8 § Över beslut, som enligt denna kungörelse meddelats av länsstyrelse,
må klagan ej föras.