Kungörelse (1934:65) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Finland den 29 december 1933 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

SFS nr
1934:65
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
1934-04-03
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:610
Upphävd
2007-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1264

Kungl. Maj:t har i anledning av en den 29 december 1933 mellan Sverige
och Finland avslutad överenskommelse angående gemensam bevakning för
bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror samt med stöd av lagen
den 23 mars 1934 (nr 53) om rätt för Konungen att meddela föreskrift om
utländsk bevakningspersonals likställdhet i vissa fall med svenska
tulltjänstemän funnit gott förordna som följer:

1 § För bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror till svenskt
eller finskt tullområde skall personal vid den svenska kustbevakningen
samt personal, tillhörande Finlands gränsbevakningsväsende, utöva
gemensam bevakning inom det vattenområde, som befinner sig mellan 60
30 och 59 45 nordlig bredd och som begränsas i väster av räta linjer
dragna mellan följande skär, nämligen Högkallegrund, Östergryndan,
Klacken, Gråskälsbrännan, Understen, Travarn, Halsaren, Storbrottet,
Lerbådan, Simpnäsklubb, Håkanskär, Tjärven, Söderarm och Längden, samt i
öster av räta linjer dragna mellan skären Jernbådan, Sälskär,
Malgrunden, Skarven, Yttre Borgen, Gislan, Torskubbar, Sandgrunden,
Uddbåda, Mellangadden, Nyhamn, Lågskär, Vittensten, Granbåda och
Voronina samt därifrån av en rät linje dragen rakt söderut.

Angående bevakningstjänstens anordnande skall närmare överenskommelse
träffas mellan kustbevakningen samt chefen för Finlands
gränsbevakningsväsende. Förordning (1988:465).

2 § Inom den del av det i 1 § omförmälda vattenområdet, vilken befinner
sig väster om den linje, som angives i art. 2 mom. I d) i den i Genève
den 20 oktober 1921 avslutade konventionen angående Ålandsöarnas
icke-befästande och neutralisering, må finsk bevakningspersonal å
farkost företaga den visitation, som oundgängligen påkallas av det med
bevakningen avsedda ändamålet, ävensom utöva samma rätt att verkställa
beslag, som jämlikt lagen (1960:419) om förbud i vissa fall mot
införsel av spritdrycker och lagen (2000:1225) om straff för smuggling
tillkommer svensk tulltjänsteman.

Vad nu sagts skall dock i vad rör den del av vattenområdet, som ligger
mellan det svenska territorialvattnet och angivna linje, gälla endast
såvitt fråga är om farkost av svensk eller finsk nationalitet.
Förordning (2000:1264).

3 § 1. Farkost, som befinner sig på färd inom vattenområdet väster om
den i 2 § omförmälda linjen, skall omedelbart åtlyda anmaning att
stoppa, som för verkställande av visitation gives av svensk eller finsk
bevakningspersonal, dock att inom den del av vattenområdet, som ligger
mellan det svenska territorialvattnet och nämnda linje, vad sålunda
stadgats skall gälla endast såvitt farkosten är av sådan nationalitet
att den ifrågavarande personalen därå må företaga visitation.

2. Anmaning att stoppa gives från bevakningsfarkost, som deltager i den
gemensamma bevakningstjänsten:

under dager genom att visa fastställd svensk tullstandert och den i
internationella signalboken upptagna bokstavsflaggan K “Stoppa farten
ögonblickligen”; samt

under mörker genom att med lanterna eller blänkfyr visa omväxlande gult
och blått sken ävensom, där så finnes nödigt, genom att giva
Morse-tecknet K (–.–) med signallampa eller strålkastare.

I båda fallen gives därjämte, om så erfordras, signal medelst flera,
minst sex, omedelbart på varandra följande korta ljud med ångvissla
eller sirèn.

Befinna sig flera farkoster i närheten av bevakningsfarkosten, bör denna
genom sin manöver tydligt visa, vilken farkost åsyftas med prejningen.

Beaktas icke åt farkosten given anmaning att stanna, må knallsignal, som
icke kan förväxlas med nödsignal, användas. Angående avlossande av
prejskott med skarp ammunition skola gälla de föreskrifter, som
Tullverket till undvikande av skada å liv och egendom
utfärdar.

3. Från luftfartyg, som deltager i den gemensamma bevakningstjänsten,
gives anmaning åt farkost att stanna sålunda, att luftfartyget beskriver
en cirkel ovanför farkosten och samtidigt avskjuter röd signalraket.
Förordning (1999:464).

4 § Egendom, som jämlikt 2 § beslagtagits av finsk
bevakningstjänsteman, skall tillika med skriftlig rapport
angående beslaget direkt eller genom svensk bevakningspersonals
försorg överlämnas till vederbörande svenska tullkontor.
Förordning (1999:464).

5 § Den rapport, som enligt 4 § skall överlämnas till svenskt
tullkontor, skall innehålla uppgift om tid och ort för
beslagets verkställande.

Erfordras ytterligare utredning i anledning av beslaget, skall
densamma verkställas av Tullverket eller svensk polismyndighet.
Förordning (1999:464).

6 § Finsk bevakningstjänsteman åtnjuter under utövningen av i denna
kungörelse avsedd bevakningstjänst det skydd, som enligt 10 kap. 5 §
strafflagen tillkommer svensk tulltjänsteman under motsvarande
förhållanden.

7 § Underlåter den, som för farkost, att invänta bevakningstjänsteman,
sedan anmaning att stoppa givits enligt vad i 3 § sägs, eller underlåter
han att vid visitation lämna bevakningstjänsteman det biträde eller de
upplysningar, som erfordras, straffes med dagsböter, där förseelsen icke
är belagd med straff enligt allmän lag eller enligt tullstadgan.

8 § har upphävts genom kungörelse (1960:463).

9 § har upphävts genom kungörelse (1960:463).

10 § har upphävts genom kungörelse (1960:463).