Lag (1934:68) om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge

SFS nr
1934:68
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1934-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 1987:675

1 § Varder någon försatt i konkurs i Danmark, Finland, Island eller
Norge, skall konkursen omfatta jämväl gäldenärens egendom här i riket.

I fråga om sådan egendom skola, där ej annat följer av vad här nedan
stadgas, lända till efterrättelse de i den främmande staten givna
lagbestämmelser om den verkan konkurs medför beträffande gäldenärens
rätt att råda över sin egendom, om vad till konkursbo hörer och om
återvinning till konkursbo, om gäldenärs rättigheter och skyldigheter
under konkurs, om konkursbos förvaltning, om borgenärers betalnings-
och förmånsrätt, om utdelning, om ackord samt om avslutande av
konkurs; dock skall i konkursboet ej ingå egendom här i riket, som
enligt svensk lag överhuvud ej må tagas i anspråk av ägarens
borgenärer.

Lika med konkurs anses i denna lag sådan offentlig likvidation av bank
som enligt lagen i den främmande stat, där banken har sitt säte,
utesluter konkursförfarande.

2 § Göres av konkursdomstol eller konkursförvaltning i stat, som i 1 §
är sagd, hos tingsrätten här i riket, inom vars ämbetsområde
gäldenären äger tillgångar, framställning om upptecknande av den här i
riket befintliga egendomen, skall tingsrätten förordna lämplig person
att upprätta bouppteckning, vari skola upptagas gäldenärens tillgångar
här i riket med angivande av värdet, ävensom av den gäld, för vilken
sådan tillgång på grund av inteckning eller eljest särskilt häftar.

På framställning av konkursdomstol eller konkursförvaltning i den
främmande staten har tingsrätten ock att förordna lämplig person att
omhänderhava gäldenärens här i riket varande egendom, intill dess den
kan övertagas av konkursförvaltningen; och har den, som sålunda
förordnats, jämväl att, där egendomen är utsatt för förskämning eller
snar förstörelse eller hastigt fallande i värde eller erfordras
alltför kostsam vård, föranstalta om försäljning av egendomen. Lag
(1987:675).

3 § Är framställning hos tingsrätten gjord om åtgärd, varom sägs i
2 §, och finner tingsrätten att kostnad för åtgärden bör förskjutas,
äge han att, innan beslut fattas, av den, som åtgärden påkallat, kräva
förskott med belopp, som han prövar skäligt. Handling, som är avfattad
på finska eller isländska språket, skall vara åtföljd av styrkt
översättning till danska, norska eller svenska språket. Lag (1987:675).

4 § Yppas fråga om återvinning till konkursboet av fast egendom här i
riket eller fråga, huruvida inskrivning i domstolsprotokoll eller
fastighetsbok är av betydelse för giltigheten gentemot boet av
gäldenärens förfogande över sådan egendom, varde frågan prövad enligt
svensk lag.

Uppkommer motsvarande fråga beträffande registrerat fartyg eller
luftfartyg, som har hemort här i riket eller i någon av de främmande
staterna, eller beträffande lott i sådant fartyg, lände till
efterrättelse lagen i den stat, där fartyget har hemort.

5 § Har, vid försäljning av gäldenären tillhörig lös egendom här i
riket, varå bestämmelserna i 4 § ej äro tillämpliga, denna förblivit i
hans vård, eller har sådan egendom blivit, på sätt för visst fall är
därom stadgat, satt till underpant för gäld, och är egendomen, när
konkursen inträffar, kvar här i riket, skall svensk lag lända till
efterrättelse vid bedömande av fråga, huruvida avtalets verkan mot
borgenärer är beroende av att det i föreskriven ordning kungjorts
eller införts i offentligt register.

6 § Huru konkursen verkar i fråga om beståndet av rätt, som vinnes
genom utmätning här i riket, samt beträffande fortgången av här
påbörjat utmätningsförfarande skall bedömas enligt svensk lag.

7 § Är egendom, som vid konkursens början fanns här i riket, pantsatt,
eller må den enligt här gällande lag kvarhållas för fordran, skall i
fråga om rätten att ur egendomen uttaga fordringen svensk lag äga
tillämpning.

8 § Vid försäljning av konkursboets egendom här i riket skall förfaras
i enlighet med svensk lag.

9 § Uppstår här i riket fråga, huruvida särskild förmånsrätt äger rum
i egendom, som här fanns vid konkursens inträffande, eller i fråga om
företrädet mellan flera särskilda förmånsrätter i sådan egendom, varde
den prövad enligt svensk lag; dock skall i egendom som här avses
särskild förmånsrätt städse gälla framför allmän förmånsrätt som
enligt 1 § skall komma i betraktande.

10 § Vid tillämpning av de föreskrifter denna lag innehåller om
egendoms befintlighet här i riket skall konkursgäldenärens fordran,
som är grundad på löpande skuldebrev eller annat fordringsbevis, vars
företeende utgör villkor för rätt att utkräva fordringen, anses
befintlig där handlingen finnes, men annan fordran betraktas såsom
befintlig i den främmande staten.

Registrerat fartyg eller luftfartyg, som har hemort här i riket eller
i någon av de främmande staterna, skall anses befintligt i den stat,
där det har hemort, dock ej vid tillämpning av 8 §.

11 § Denna lag äger ej tillämpning å fråga om konkursbos rätt eller
plikt att tillträda ett av gäldenären slutet avtal, som ej var från
båda sidor fullgjort då konkursen inträffade.

12 § Har, i konkurs eller efter offentlig ackordsförhandling utan
konkurs, ackord blivit fastställt i någon av de främmande staterna,
gälle ackordet så som vore det här i riket fastställt.

13 § Är offentlig ackordsförhandling utan konkurs inledd i någon av de
främmande staterna, må ej, så länge förhandlingen pågår, konkurs eller
offentlig ackordsförhandling äga rum här i riket, och skall vad här är
stadgat om utmätning och utmätt egendoms försäljning vinna tillämpning
i avseende å egendom, som här finnes.

14 § Har, i beslut om gäldenärens försättande i konkurs eller
inledande av offentlig ackordsförhandling utan konkurs, angivits, att
rätten eller domaren grundat sin behörighet på annan omständighet än
att gäldenären har eller vid sin död hade sitt hemvist i den främmande
staten, skall denna lag ej äga tillämpning utan konkursen eller
ackordsförhandlingen fortgå.

Främmande bolag, förening eller stiftelse skall anses hava hemvist i
den stat, där bolaget, föreningen eller stiftelsen har sitt säte.

Övergångsbestämmelser

1934:68

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer men skall ej äga
tillämpning, där konkursen följt på ansökan, som gjorts före lagens
ikraftträdande, eller offentlig ackordsförhandling utan konkurs
inletts före ikraftträdandet. Å dödsbos konkurs äger lagen ej
tillämpning , med mindre Konungen meddelat särskilt förordnande om
dess tillämplighet å sådana konkurser.

1981:7

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen får
sättas i kraft i förhållande till två eller tre av de länder som anges
i lagen.

Genom lagen upphävs lagen (1934:68) om verkan av konkurs som inträffat
i Danmark, Finland, Island eller Norge. Sätts lagen i kraft i
förhållande till endast två eller tre av de länder som anges i lagen,
gäller dock den gamla lagen fortfarande i förhållande till de övriga
länderna.

Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om konkurser och
förhandlingar om offentligt ackord utan konkurs som har beslutats före
den nya lagens ikraftträdande.