Förordning (1935:103) om utsträckt tillämpning av de i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4 § lagen den 2 december 1892 (nr 106) meddelade bestämmelser angående ersättning av statsmedel för gulden frälseränta

SFS nr
1935:103
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1935-04-12

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut, funnit gott
förordna, att vad i kungörelsen den 3 februari 1888 (nr 1 sid. 3) samt 4
§ lagen den 2 december 1892 (nr 106) är stadgat angående rätt för ägare
av skattefrälsehemman att i fall, där hemmanet åvilande
skattefrälseränta av beskaffenhet som avses i förordningen den 11
september 1885 (nr 55) icke blivit av statsverket inlöst, uppbära
ersättning av statsmedel för gulden frälseränta skall äga motsvarande
tillämpning beträffande en var som eljest har att utgiva frälseränta av
beskaffenhet att kunna inlösas enligt lagen den 12 april 1935 (nr 101)
om inlösen av vissa frälseräntor.