Kungörelse (1935:119) angående prägel å minnesmynt å fem kronor

SFS nr
1935:119
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1935-04-26

Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av riksdagens
femhundraårsminne mynt- och justeringsverket bemyndigats att
verkställa utmyntning av högst 500,000 stycken silvermynt å fem
kronor, velat härmed kungöra, att ett minnesmynt av silver å fem
kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som
stadgas i lagen om rikets mynt, inom kort kommer att i rörelsen
utsläppas och genom mynt- och justeringsverkets försorg fördelas till
spridning över riket ävensom att det nya myntets prägel blivit
fastställd sålunda:

/k/ På myntets framsida: /-k/ Hans Maj:t Konungens bild, profil,
vänster sida. Omskrift över bilden: “GUSTAF V SVERIGES KONUNG” och
under bilden: “MED FOLKET FÖR FOSTERLANDET”. Mellan orden “GUSTAF” och
“MED” samt mellan orden “KONUNG” och “FOSTERLANDET” en rosett. Under
bilden Stockholms stads märke, myntdirektörens märke (G) samt
gravörens signatur (EL i monogram).

/k/ På frånsidan: /-k/ I mittfältet en på ett kors lagd sköld med
riksvapnet, tre kronor. Omskrift: “1435 SVERIGES RIKSDAG 1935”. Under
skölden: “5 KRONOR”. Vid vardera ändan av korsets tre övre armar samt
mellan årtalen och valörbeteckningen rosetter, lika dem på framsidan.

Myntets /k/ diameter: /-k/ 36 millimeter. /k/ Randen /-k/ räfflad.