Brev (1935:22) till aktiebolaget Vin- & Spritcentralen angående skydd för vissa beteckningar för portugisiska viner

SFS nr
1935:22
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1935-02-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01

I en i Lissabon den 19 oktober 1934 undertecknad deklaration mellan
Sverige och Portugal har överenskommits bland annat,

att beteckningarna “Porto” och “Madeira” och sammansättningar med dessa
namn, både i deras ursprungliga form och i översättning, liksom
beteckningarna “Moscatel de Setbal” och “Carcavelos” i Sverige skola
skyddas såsom regionala märken eller ursprungsbeteckningar:

Porto för starkvin, frambragt inom portugisiska området Douro och utfört
över “La barre de Douro” och Leixoes hamn;

Madeira för starkvin, frambragt på ön Madeira och utfört över Funchals
hamn;

Moscatel de Setbal för starkvin, frambragt inom portugisiska området
Setbal och utfört över Lissabons eller Setbals hamn, samt

Carcavelos för starkvin, frambragt inom portugisiska området Carcavelos
och utfört över Lissabons hamn;

att omförmälda viners äkthet vid införseln till Sverige skall styrkas
med ursprungsbevis, utfärdat av behörig portugisisk myndighet;

att oriktig användning av de skyddade beteckningarna skall förbjudas
även för det fall att varans verkliga urspung är angivet eller
beteckningarna äro åtföljda av vissa korrigerande uttryck, såsom “sort”,
“typ”, “slag”, “jämförlig med”, eller annan, vare sig specifik eller
annorlunda beskaffad regional beteckning;

att alla märken, etiketter eller påteckningar, ägnade att vilseleda
köpare av hithörande viner eller att göra sådan köpare oviss rörande det
inköpta vinets verkliga ursprung, skola vara förbjudna;

samt att de skyddade beteckningarna icke heller skola få användas ifråga
om därtill eljest berättigade starkviner, vilkas sammansättning vid
införsel ändrats genom tillsats av vatten eller av andra viner.

I särskilda, i samband med förhandlingarna om ifrågavarande
överenskommelse avgivna yttranden har Aktiebolaget Vin- & Spritcentralen
förklarat sig icke hava något att erinra mot att bestämmelser av ovan
angiven innebörd inginge i överenskommelsen.